Gweithiwr Cymorth Dan Hyfforddiant | Perthyn – Belonging, Y Tymbl

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Gofynion y Swydd:

 • Gallu gweithio ystod o sifftiau gan gynnwys boreau, diwrnodau, prynhawniau, nosweithiau, nosweithiau effro a chysgu dros nos.
 • Bod yn gwbl hyblyg a medru addasu i newid
 • Meddu ar drwydded yrru lawn y DU a gallu cefnogi unigolion yn y gymuned trwy ddefnyddio eu cerbyd eu hunain, neu unigolion a cheir symudedd.

Disgrifiad Swydd:

 • Ydych chi’n berson rhadlon, brwdfrydig sydd am ymuno â sefydliad gyda record o gyflwyno gwasanaethau ansawdd uchel i oedolion gydag anableddau dysgu? Ymunwch â ni a byddwch yn mwynhau gwaith sy’n heriol ac yn werth chweil.
 • Yn y rôl hon, byddwch yn cefnogi oedolion gydag anabledd dysgu, awtistiaeth ac ymddygiad heriol i ddatblygu sgiliau ym mhob agwedd ar fyw pob dydd, gweithgareddau cymdeithasol a hamdden yn y cartref a’r gymuned.

Cynigia’r swydd hon fuddiannau gwych gan gynnwys:

 • Rotâu a roddir 6 wythnos o flaen llaw gyda’r sifftiau’n cael eu rhannu’n gyfartal ymhlith timau o staff
 • Hyfforddiant llawn a chynhwysfawr
 • Y cyfle i gwblhau QCF Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Hawl hael i wyliau (hyd at 34 diwrnod o wyliau’r flwyddyn)
 • Cyfleoedd am ddilyniant
 • Rhaglen Cymorth i Weithwyr
 • Polisïau cyfeillgar i deuluoedd (gan gynnwys Cynllun Talebau Gofal Plant)
 • Tâl salwch cwmni gwell
 • Cynllun pensiwn gwell
 • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn y Gymraeg o fantais gan y byddai’n well gan rai cleientiaid i bobl ddelio â nhw yn y Gymraeg.

Oriau: 38 yr wythnos

Cyflog: £7.50 yr awr

Dyddiad Cau: 28/05/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=39673

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online