Ymarferwr Meithrinfa Symudol | Brecon Mobile Creche, Llanfihangel

Posted 2 years ago

*Er mwyn gwneud cais am y swydd hon, rhaid i chi fod rhwng 16 a 24 oed, gan fod hon yn rhan o raglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys:

 • Gofalu am blant o 0 i 12 oed a chefnogi datblygiad pob plentyn trwy ddarparu cyfleoedd chwarae a dysgu priodol.
 • Cynnal amgylchedd diogel a glân i’r holl blant.
 • Paratoi ystafell meithrinfa yn y lleoliad yn barod ar gyfer y plant a ddisgwylir, gan sicrhau bod y gweithgareddau a’r deunyddiau a’r offer chwarae’n briodol ar gyfer cam datblygiad y plant a ddisgwylir.
 • Helpu cadw lle i blant gan sicrhau bod yr holl ffurflenni angenrheidiol wedi’u llenwi gan y rhiant neu’r gofalwr.
 • Tawelu plant a allai fod yn ei chael hi’n anodd gwahanu wrth eu rhiant neu ofalwr gan fod yn sensitif ac yn llawn dealltwriaeth.
 • Goruchwylio’r plant drwy’r amser a darparu gofal ansawdd uchel mewn amgylchedd diogel, hapus ac ysgogol sy’n bodloni anghenion amrywiol y plant yn gadarnhaol
 • Cadw’r holl ddogfennau’n gyfoes ac yn gywir yn unol â gofynion EYFS ac AGC.
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda rhieni a gofalwyr i sicrhau y bodlonir anghenion y plentyn.
 • Dynodi anghenion hyfforddi trwy gysylltu â rheolwr y feithrinfa ac ymgymryd ag unrhyw hyfforddiant angenrheidiol sy’n gysylltiedig â dyletswyddau’r swydd.
 • Cyflawni’r holl ddyletswyddau hyn gan sicrhau’r hawl i gyfrinachedd y staff, y gofalwyr a’r plant sydd ynghlwm â’r feithrinfa.
 • Mabwysiadu arddull cyfranogol a chydweithredol o weithio mewn tîm, mynychu cyfarfodydd staff, goruchwyliaeth ac arfarniadau
 • Glynu wrth safonau iechyd a diogelwch ac ymddwyn yn briodol mewn argyfwng, gan sicrhau bod diogelwch a lles plant yn hollbwysig bob amser.
 • Hyrwyddo Cyfle Cyfartal ac arfer anwahaniaethol yn y feithrinfa.
 • Cyflawni dyletswyddau cyffredinol eraill pan ofynnir.

Oriau: 40 yr wythnos

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 03/06/18

Er mwyn gwneud cais: RHAID i chi greu cyfrif a mewngofnodi trwy’r wefan ganlynol>> https://ams.careerswales.com/Public/Vacancies/View.aspx?vid=42068

Job Features

Job CategoryTwf Swyddi Cymru

Apply Online