Gellir diffinio Rheoli Gwastraff fel casglu, cludo a gwaredu a rheolaeth derfynol gwastraff a deunyddiau ailgylchu, gan gynnwys goruchwyliaeth y gweithrediadau hynny, ac ôl ofal safleoedd gwaredu, gan gynnwys y camau a gymerir fel brocer a delwyr.

Dyma’r gweithgareddau craidd yn y diwydiant;

  • Casglu a chludo gwastraff;
  • Gorsafoedd trosglwyddo, Gwastraff y Cartref a Chanolfannau Ailgylchu;
  • Ynni o wastraff (gan gynnwys prosesau adferiad thermol a threulio anaerobig);
  • Ailgylchu, prosesu a gweithrediadau arbenigol
  • Tirlenwi.

Yn ôl RecycleNow, mae ailgylchu yn y DU yn arbed dros 18 miliwn tunnell fetrig o garbon deuocsid y flwyddyn – sy’n gyfwerth â thynnu 5 miliwn o geir oddi ar y ffordd.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir hyfforddiant yn y diwydiant rheoli gwastraff ac ailgylchu mewn ystod eang o ffurfiau. Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel am gyflwyno hyfforddiant mewn Rheoli Adnoddau Cynaliadwy.

Mae pedwar cymhwyster ar gael yn y fframwaith hwn;

  • Lefel 2 & 3 mewn Gweithgaredolau Ailgylchu Cynaliadwy
  • Lefel 4 mewn System a Gweithrediadau
  • Lefel 4 mewn System a Gweithrediadau Rheoli (Gweithrediadau ar raddfa fach)

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr rydym yn gweithio gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Rheoli Gwastraff ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, Heather Martin; heather@cambriantraining.com