Yn ddi-waith? Yn 16-24 oed? Yn chwilio am Swydd?

Hoffech chi gael cyfle am swydd am chwe mis gyda’r posibilrwydd o gyflogaeth barhaol ar ddiwedd y profiad?

Os ydych chi’n 16-24 oed ac nad ydych mewn addysg neu gyflogaeth ar hyn o bryd, gallech fod yn gymwys am raglen Twf Swyddi Cymru a byddwn yn talu’ch cyflog yn ôl cyfradd yr isafswm cyflog cenedlaethol.

Cynigia’r rhaglen gyfle gwaith chwe mis i chi ddod yn rhan o gwmni. Byddwch dan gontract yn llawn i delerau ac amodau’r cyflogwr byddwch yn cael eich lleoli gydag ef a bydd yr isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer eich oedran yn cael ei dalu am o leiaf 25 awr yr wythnos a hyd at uchafswm o 40 awr yr wythnos.

 

Er mwyn bod yn gymwys am y rhaglen hon, bydd angen i chi fod yn:

 • 16-24 oed
 • Heb fod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant
 • Byw yng Nghymru
 • Bod â hawl gyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig
 • Heb ymgymryd â chyfle am swydd Twf Swyddi Cymru o’r blaen
 • Heb gael eich cyfeirio at/neu heb gymryd rhan yn y Rhaglen Waith neu’r Rhaglen Dewis Gwaith.
 • Yn gallu rhoi tystiolaeth i gefnogi’ch cymhwyster fel y datganwyd uchod
 • Cael eich ystyried yn barod am waith gan eich Hyfforddwr Canolfan Byd Gwaith neu Ymgynghorydd Gyrfa Cymru

Os ydych chi’n berson ifanc rhwng 16 a 24 oed, yn gymwys ac yn chwilio am swydd, mae cyfleoedd ar gael ar hyd a lled Cymru ac yn cael eu harwain gan Lywodraeth Cymru a’u cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rheolir y cyfleoedd gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian yn yr ardaloedd canlynol;

 • Ynys Môn,
 • Conwy,
 • Gwynedd,
 • Sir Ddinbych,
 • Sir y Fflint,
 • Wrecsam,
 • Powys,
 • Ceredigion,
 • Sir Benfro,
 • Sir Gaerfyrddin,
 • Abertawe
 • Chastell-nedd Port Talbot
 • Caerdydd
 • Sir Fynwy

Gallwch chwilio a gwneud cais ar-lein am swyddi gwag a gynigir gan gyflogwyr yng Nghymru.
CHWILIO AM SWYDD WAG GYDA HYFFORDDIANT CAMBRIAN HEDDIW>>