Essential Skills Tutor | Cambrian Training Company

Posted 4 weeks ago

Cambrian Training Company are seeking a high quality Essential Skills Tutor to cover Cardiff/Newport & Monmouth areas. This is a Temporary Full Time Position, 37 hours per week.
Salary range from £19,963.00 up to £22,268.00 per annum depending on knowledge skills and experience, plus company pension scheme benefit.
The remit of the job role will be to deliver Essential Skills to learners in the workplace on both a one to one basis and in groups.  The successful candidate will be undertaking teaching and learning to upskill learners in Communication, Application of Number and Digital Literacy, along with the facilitation, supervision and delivery of Controlled Assessments.

 

Good communication, organisational and IT skills are a pre-requisite for this job role along with time management and planning skills. Previous experience of delivering Essential Skills either in the workplace or in a classroom is preferred.  Essential Skills Practitioner or TAQA Qualifications along with Welsh speaking are desirable.  A current full valid driving licence and own transport is essential for this position. The successful applicant will be required to self-register as a Work Based Learning Practitioner with the Educational Workforce Council.

 

To apply for this position please write in the first instance enclosing your full CV and current salary details to:

Mr Stephen Bound, General Manager, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Unit 10 Offa’s Dyke Business Park, Buttington, Welshpool, Powys. SY21 8JF.

E-mail: Stephen@cambriantraining.com  Tel: 01938 555893

 

An Enhanced DBS Disclosure will be required at the employer’s expense.

Cambrian Training Company Ltd is an equal opportunity employer

______________________________________________________________________________________________________________________________________

CWMNI HYFFORDDIANT CAMBRIAN

                                  Yn ceisio ansawdd uchel

Tiwtor Sgiliau Hanfodol

I gwmpasu ardaloedd Caerdydd / Casnewydd a Mynwy

Swydd Llawn Amser Dros Dro yw hon

(37 awr yr wythnos)

Mae’r cyflog yn amrywio o £ 19,963.00 hyd at £ 22,268.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth, ynghyd â budd cynllun pensiwn cwmni.

Cylch gwaith rôl y swydd fydd cyflwyno Sgiliau Hanfodol i ddysgwyr yn y gweithle ar sail un i un ac mewn grwpiau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag addysgu a dysgu i uwchsgilio dysgwyr mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol, ynghyd â hwyluso, goruchwylio a darparu Asesiadau Rheoledig.

Mae sgiliau cyfathrebu, trefnu a TG da yn rhagofyniad ar gyfer y rôl swydd hon ynghyd â sgiliau rheoli amser a chynllunio. Mae profiad blaenorol o ddarparu Sgiliau Hanfodol naill ai yn y gweithle neu mewn ystafell ddosbarth yn cael ei ffafrio. Mae Cymwysterau Ymarferydd Sgiliau Hanfodol neu TAQA ynghyd â siarad Cymraeg yn ddymunol. Mae trwydded yrru ddilys lawn gyfredol a’ch cludiant eich hun yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus hunan-gofrestru fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a’ch manylion cyflog cyfredol i:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Offa’s Dyke, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.
E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555893

              Bydd angen Datgeliad Gwell DBS ar draul y cyflogwr.
Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

Apply Online