Marketing Events Coordinator | Cambrian Training, Welshpool

Welshpool
Posted 4 days ago

Marketing Events Coordinator

Cambrian Training are looking for an enthusiastic, outgoing, hardworking, highly organised, flexible and creative person to coordinate the planning, development and execution of our events/projects. This role will suit an individual who is looking to work in a fast paced and varied environment. As a strong team player and an excellent communicator, you will play an important role within our busy in-house marketing team.

Location: Whilst primarily based in Welshpool, you must be flexible and willing to travel all over UK to attend events.

Salary: £17,328 – £19,000 per annum depending on knowledge skills and experience, plus company pension scheme benefit.

Hours: Full time

The role of the Events Coordinator is to provide coordination, administration and hands-on support that underpins the planning and delivery of Cambrian’s diverse portfolio of events and projects. To support these events, you will need to travel approx 30% of the time.

Key responsibilities will include:

 • Be responsible for all Cambrian’s events and competitions including organising, managing and attending internal & external events, including but not limited to skills competitions, awards and interactive careers fairs.
 • Organise and take responsibility for Cambrian’s events calendar.
 • Manage all pre-event coordination: messaging, strategy, registration, project needs, packing, logistics and transportation of materials
 • Managing and overseeing events on the day, including problem-solving, event set-up, communicating & organising with staff
 • Project management and self-evaluation of events/projects including budgets and cost benefit
 • Responsible for the up keep & tracking of all company marketing assets
 • Coordination & utilisation of interactive Have a Go equipment, including managing assets and organising events with schools
 • Working with the team to update and monitor social media & website content
 • Assisting the marketing team with updating marketing collateral using design software
 • Being an active part of the team to create & implement marketing campaigns as a department

The ideal candidate:

As an important part of our friendly marketing team and we are looking for an individual who is a clear and confident communicator, both verbally and in written communications. Ideally with strong project management skills, a meticulous attention to detail and the ability to meet regular deadlines.

You must be able to work independently and as part of a team and to manage and plan your own workload effectively. A large percentage of your time will be spent organising & coordinating events/projects and have excellent organisational skills and the ability to cope with pressure are essential. You must be self-motivated, conscientious and have the ability to work creatively to reach business aims and objectives.

Experience:

Previous experience of working in marketing is not essential, but ideally you would have experience of a combination of relevant education and experience to the role. Experience of working with a broad range of people, organising events/projects. Extensive experience with administrative processes and IT programs such as; Microsoft office and Adobe software would be extremely advantageous.

A current full valid driving licence is essential for this position and the ability to speak Welsh would be advantageous.

To apply:

Please email a copy of your CV and a covering letter to Katy Godsell, Marketing Manager; katy@cambriantraining.com

___________________________________________________________________________________________

Cydlynydd Digwyddiadau Marchnata

Mae Cambrian Training yn chwilio am berson brwdfrydig, allblyg, gweithgar, trefnus iawn, hyblyg a chreadigol i gydlynu cynllunio, datblygu a gweithredu ein digwyddiadau / prosiectau. Bydd y rôl hon yn gweddu i unigolyn sy’n edrych i weithio mewn amgylchedd cyflym ac amrywiol. Fel chwaraewr tîm cryf a chyfathrebwr rhagorol, byddwch chi’n chwarae rhan bwysig yn ein tîm marchnata mewnol prysur.

Lleoliad: Tra’ch bod wedi’i leoli’n bennaf yn y Trallwng, rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn barod i deithio ledled y DU i fynychu digwyddiadau.

Cyflog: £ 17,328 – £ 19,000 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad gwybodaeth, ynghyd â bydd cynllun pensiwn cwmni.

Oriau: Llawn amser

Rôl y Cydlynydd Digwyddiadau yw darparu cydgysylltiad, gweinyddiaeth a chefnogaeth ymarferol sy’n sail i gynllunio a darparu portffolio amrywiol o ddigwyddiadau a phrosiectau Cambrian. Er mwyn cefnogi’r digwyddiadau hyn, bydd angen i chi deithio tua 30% o’r amser.

Bydd y cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys:

 • Bod yn gyfrifol am holl ddigwyddiadau a chystadlaethau Cambrian gan gynnwys trefnu, rheoli a mynychu digwyddiadau mewnol ac allanol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gystadlaethau sgiliau, gwobrau a ffeiriau gyrfaoedd rhyngweithiol.
 • Trefnu a chymryd cyfrifoldeb am galendr digwyddiadau Cambrian.
 • Rheoli’r holl gydlynu cyn y digwyddiad: negeseuon, strategaeth, cofrestru, anghenion prosiect, pacio, logisteg a chludo deunyddiau
 • Rheoli a goruchwylio digwyddiadau ar y diwrnod, gan gynnwys datrys problemau, sefydlu digwyddiadau, cyfathrebu a threfnu gyda staff
 • Rheoli prosiectau a hunanwerthuso digwyddiadau / prosiectau gan gynnwys cyllidebau a budd cost
 • Yn gyfrifol am gynnal ac olrhain holl asedau marchnata’r cwmni
 • Cydlynu a defnyddio offer rhyngweithiol ‘Have a Go’, gan gynnwys rheoli asedau a threfnu digwyddiadau gydag ysgolion
 • Gweithio gyda’r tîm i ddiweddaru a monitro cynnwys cyfryngau cymdeithasol a gwefan
 • Cynorthwyo’r tîm marchnata i ddiweddaru cyfochrog marchnata gan ddefnyddio meddalwedd ddylunio
 • Bod yn rhan weithredol o’r tîm i greu a gweithredu ymgyrchoedd marchnata fel adran

Yr ymgeisydd delfrydol:

Fel rhan bwysig o’n tîm marchnata cyfeillgar ac rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gyfathrebwr clir a hyderus, ar lafar ac mewn cyfathrebiadau ysgrifenedig. Yn ddelfrydol gyda sgiliau rheoli prosiect cryf, sylw manwl i fanylion a’r gallu i gwrdd â therfynau amser rheolaidd.
Rhaid i chi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm a rheoli a chynllunio’ch llwyth gwaith eich hun yn effeithiol. Treulir canran fawr o’ch amser yn trefnu a chydlynu digwyddiadau / prosiectau ac mae ganddynt sgiliau trefnu rhagorol ac mae’r gallu i ymdopi â phwysau yn hanfodol. Rhaid i chi fod yn hunan-ysgogol, yn gydwybodol ac yn gallu gweithio’n greadigol i gyrraedd nodau ac amcanion busnes.

Profiad:

Nid yw profiad blaenorol o weithio ym maes marchnata yn hanfodol, ond yn ddelfrydol byddai gennych brofiad o gyfuniad o addysg a phrofiad perthnasol i’r rôl. Profiad o weithio gydag ystod eang o bobl, trefnu digwyddiadau / prosiectau. Profiad helaeth gyda phrosesau gweinyddol a rhaglenni TG fel; Byddai meddalwedd Microsoft Office ac Adobe yn hynod fanteisiol.

Mae trwydded yrru ddilys lawn gyfredol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon a byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol.

I wneud cais:

E-bostiwch gopi o’ch CV a llythyr eglurhaol at Katy Godsell, Rheolwr Marchnata; katy@cambriantraining.com

Job Features

Job CategoryCambrian Training - Join our Team!

Apply Online