Training Officer | Cambrian Training Company

Posted 2 months ago

Cambrian Training Company are seeking a high quality Training Officer to assess in Management & Business Administration up to Higher Apprenticeship Level
Location: Based in Mid Wales Area (preferably Builth Wells/Llandrindod Wells area)
Hours: 37 hours per week
Salary: £22,268.00 per annum / depending on knowledge skills and experience plus company pension scheme

Previous occupational experience in the above industrial sectors is essential, as is the ability to deliver learning at higher apprenticeship levels. Work based learning and assessing experience along with Assessor/TAQA qualifications is desirable, as is the ability to speak Welsh. Good communication, IT and organisational skills are a pre-requisite for this job role.

A current full valid driving licence and own transport is essential, as extensive travel throughout Wales will be required. The successful applicant will be required to self-register as a Work Based Learning Practitioner with the Educational Workforce Council.

To apply please write in the first instance enclosing your full CV and current salary details to:

Mr Stephen Bound, General Manager, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Unit 10 Offa’s Dyke Business Park, Buttington, Welshpool, Powys. SY21 8JF.

E-mail:
Stephen@cambriantraining.com
Tel: 01938 555 893

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 Yn ceisio ansawdd uchel

Swyddog Hyfforddi

Asesu mewn Rheolaeth a Gweinyddu Busnes hyd at Lefel Prentisiaeth Uwch

Wedi’i leoli yn Ardal Canolbarth Cymru
(Ardal Llanfair-ym-Muallt / Llandrindod yn ddelfrydol)
Gyda theithio helaeth ledled Cymru yn cwmpasu ardaloedd Gogledd, Canolbarth a De Cymru

(37 awr yr wythnos)

Cyflog hyd at £ 22,268.00 y flwyddyn yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni

Mae profiad galwedigaethol blaenorol yn y sectorau diwydiannol uchod yn hanfodol, yn ogystal â’r gallu i gyflwyno dysgu ar lefelau prentisiaeth uwch. Mae dysgu seiliedig ar waith ac asesu profiad ynghyd â chymwysterau Aseswr / TAQA yn ddymunol, yn ogystal â’r gallu i siarad Cymraeg. Mae sgiliau cyfathrebu, TG a threfnu da yn rhagofyniad ar gyfer y swydd hon. Mae trwydded yrru ddilys lawn gyfredol a thrafnidiaeth eich hun yn hanfodol, gan y bydd angen teithio helaeth ledled Cymru. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru ei hun fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda’r Cyngor Gweithlu Addysgol.
  
I wneud cais ysgrifennwch yn y lle cyntaf amgáu eich CV llawn a’ch manylion cyflog cyfredol at:

Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.

E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad DBS Uwch ar draul y cyflogwr.
Mae Cambrian Training Company Ltd yn gyflogwr cyfle cyfartal

Apply Online