Ydych chi’n meddwl eich bod chi radd uwchben y gweddill? Heriwch eich sgiliau Cigyddiaeth yng Nghystadleuaeth Cigydd y Flwyddyn Cymru eleni.

Cynhelir y gystadleuaeth yn y Ffair Aeaf ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, ar 27ain Tachwedd – o 9.30am – 4.00pm, gan gynnwys y cyflwyniad.

Mae pob Cigydd sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

I wneud cais…

Lawrlwythwch y ffurflen gais heddiw:

Ffurflen Gais Cigydd y Flwyddyn Cymru 2018!

__________________________________________________

Briff

Tasg Un – Cigyddiaeth Torri

Bydd gofyn i gystadleuwyr dorri Coes Porc gyfan yn gyhyrau unigol, gan ddilyn yr holl semau naturiol.

Bydd cystadleuwyr yn cael Coes Porc gyfan y mae’n rhaid ei harddangos ar hambyrddau o’u dewis. Mae’n rhaid arddangos yr holl gynnyrch heb fynd dros yr ochr neu fin unrhyw hambwrdd.

Dylid cadw pob cyhyr wedi’i dorri, yr hyn a dorrwyd, braster, gïau ac esgyrn ar gyfer eu harolygu/beirniadu ar ben y bwrdd. Bydd safon a lefel y braster a dorrwyd a’r gïau yn cael eu hystyried.

Amser: 1 awr

Tasg Dau – Blwch Dirgel (Parod i’r Gegin)

Gofynnir i gystadleuwyr greu cynnyrch deniadol yn y dasg hon sydd wedi’u paratoi ac yn barod i’w coginio yn gyfleus ar gyfer cwsmeriaid posibl yn y cartref.

Bydd pob cystadleuydd yn cael yr un set o gynhwysion a fydd yn cynnwys cig a llysiau a byddant yn cael 10 munud ar y dechrau i feddwl am eu syniad ar gyfer cynnyrch.

NI CHANIATEIR i’r cystadleuwyr ddod ag unrhyw gynhwysion ychwanegol i ychwanegu at eu cynnyrch.

Bydd angen i chi ddod â’r canlynol;

  • Caniateir cystadleuwyr i ddod â hambyrddau, addurniadau a garnisiau ar gyfer eu harddangosfeydd yn unig – Nid i’w hychwanegu at gynhyrchion

Amser: 1 awr a 10 munud

Tasg Tri – Barbeciw

Cig a ddarperir: 1 x 1.6kg Cyw Iâr Prydeinig (cyw iâr cyfan), 1kg Ochr Orau Cornel Cig Eidion Cymreig, 1 x 1.5kg Coes Cig Oen Cymreig ac 1 x Ochr Orau Porc

Gofynnir i gystadleuwyr creu arddangosfa barbeciw weledol a chyffrous sy’n cyfathrebu eu cynnyrch yn amlwg i ddarpar gwsmeriaid.  Bydd gofyn i gystadleuwyr greu’r arddangosfa hon gan ddefnyddio’r cig uchod a ddarperir, sy’n dangos eu sgiliau technegol a’u gallu gorau i’r beirniaid.

Bydd angen i gystadleuwyr gynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch i fanteisio i’r eithaf ar y toriadau cig a ddarperir. Mae’n rhaid paratoi’r holl gynhyrchion fel y gellir eu coginio ar farbeciw. Mae’n rhaid i gystadleuwyr greu o leiaf ddau o bob cynnyrch; dylai’r cynhyrchion hyn fod union yr un fath a chynnwys rheolaeth dognau cyfartal, wrth greu eu harddangosfa.

Bydd angen i gystadleuwyr ddarparu eu hambyrddau eu hunain i arddangos eu cynhyrchion o ddewis. Ni chaniateir arddangos y cynnyrch dros ochrau neu fin yr hambwrdd. Rhaid i’r cystadleuwyr ddod â labeli o’u dewis hefyd i gyfathrebu’n effeithiol ac yn glir beth yw’r cynhyrchion, fel pe bai’r cwsmeriaid yn eu prynu.

Gall cystadleuwyr ddod ag unrhyw sglein, garnais, labeli, addurniadau neu gymhorthion i wella eich cynnyrch ac arddangosfa. Ni chewch ddefnyddio unrhyw fathau eraill o gig.

Amser: 1 awr 30 munud

Beirniadu

Bydd y beirniaid yn chwilio am syniadau creadigol newydd a byddwch yn cael eich sgorio yn erbyn y meini prawf canlynol:

  1. Techneg Torri
  2. Gwerth Ychwanegol
  3. Technegau Arddangos
  4. HACCP a Hylendid Personol
  5. Cynnyrch Mwyaf Posibl o’r Carcas

Bydd yr holl gig yn cael ei ddarparu.

Bydd pawb sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn gyfrifol am eu PPE personol ac offer bach eu hunain gan gynnwys unrhyw garnisiau arddangos ychwanegol neu gymhorthion arddangos. Ni chaniateir defnyddio unrhyw gigoedd eraill drwy gydol y gystadleuaeth hon (gan gynnwys pwdin gwaed)

Caiff ymgeiswyr eu hasesu fel rhan o rownd oddefol i gael eu dewis ar gyfer y rownd derfynol. Mae penderfyniad y beirniaid yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn dilyn y cyhoeddiad am y rownd derfynol.

Cynhelir rownd derfynol torri byw’r gystadleuaeth ar Ddydd Mawrth 27ain Tachwedd 2018, ar faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ym Mhafiliwn Hyfforddiant Cambrian.

I fod yn gymwys i gystadlu, mae’n rhaid i chi fodloni’r meini prawf uchod a thrwy lenwi’r ffurflen gais hon, rydych yn rhoi eich caniatâd i gymryd rhan mewn unrhyw ddatganiadau i’r wasg, sylw yn y cyfryngau gan gynnwys camerâu CV a ffotograffau y gellir eu defnyddio ar gyfer deunyddiau marchnata yn y dyfodol ac erthyglau newyddion gan Gwmni hyfforddiant Cambrian a phartneriaid.

Mae’n rhaid derbyn ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar 12fed Tachwedd 2018.

__________________________________________________

Wedi’i noddi gan…