Sgiliau Cyflogadwyedd

Ariennir y Rhaglen Sgiliau Cyflogadwyedd gan Lywodraeth Cymru a chynigia hyfforddiant i’r bobl hynny sy’n 18 oed a h?n sy’n ei chael hi’n anodd dechrau ar y farchnad swyddi neu fynd yn ôl iddi. Gallwch chi, y cyflogwr, wneud cyfraniad gwerthfawr at eu dyfodol trwy chwarae rhan wrth ddatblygu cymuned weithgar, trwy gymryd rhan yn yr elfen lleoliad gwaith.

Sut mae’n gweithio?

Gweithiwn ochr yn ochr â’r canolfannau gwaith lleol, lle cyfeiria’r hyfforddwyr gwaith y rhai sy’n gymwys h.y. y rhai sy’n cael Lwfans Ceiswyr Gwaith neu Gredyd Cynhwysol.

Pan fydd yr ymgeiswyr ar y rhaglen, byddant yn mynd trwy hyfforddiant sefydlu a chychwynnol i’w paratoi ar gyfer y gweithle a darparu’r sgiliau cyflogadwyedd angenrheidiol. Wedyn, byddwn yn mynd at gyflogwyr, fel chi, a allai gynnig lleoliad gwaith lle gallant gael profiad gwaith gwerthfawr, sgiliau newydd ac ymwybyddiaeth go iawn o anghenion a disgwyliadau’r gweithle.

Lleoliad Gwaith

Mae lleoliad gwaith yn rhan annatod o’r Rhaglen Gyflogadwyedd oherwydd mae’n cynnig cyfle i bobl ddi-waith gael profiad uniongyrchol yn y gweithle am hyd at 26 wythnos.

Disgwyliwn i’n hymgeiswyr ffitio i mewn i’ch wythnos waith a bod yno yn ystod oriau gwaith arferol (o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan gyfrannu rhwng 16 a 30 awr).

Er bod yna rai gweithgareddau (sy’n defnyddio peiriannau ac agweddau sy’n gofyn am hyfforddiant arbennig neu sy’n beryglus) na allant eu gwneud, disgwyliwn iddynt gymryd rhan yn llawn yn eich amgylchedd gwaith.

Beth sydd ei angen arnoch chi’r Cyflogwr?

Bydd angen i chi gael Yswiriant Atebolrwydd Cyflogwyr a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch. Bydd ein Swyddog Iechyd a Diogelwch yn trafod hyn yn gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim gyda chi.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chi drwy’r cyfan ac yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod ac adolygu cynnydd.

 

A fydd yn costio unrhyw beth?

Dim costau ariannol, dim ond eich amser a’ch amynedd:

– Bydd yr ymgeiswyr yn parhau i gael eu budd-dal diweithdra (Lwfans Ceiswyr Gwaith neu Gredyd Cynhwysol)

– Bydd Hyfforddiant Cambrian yn talu unrhyw gostau teithio a achosir i’ch cael chi i’r lle gwaith ac oddi yno

– Bydd Hyfforddiant Cambrian yn cynnal archwiliad Iechyd a Diogelwch o’r lleoliad gwaith

– Bydd Hyfforddiant Cambrian yn cynnig rhaglen fentora lawn a chynhwysfawr, ar hyd yr amser ar leoliad gwaith

Ydy hyn yn golygu y bydd rhaid i chi roi swydd iddynt?

Er y byddai hyn yn wych, sylweddolwn efallai na fydd hyn yn bosibl. Fodd bynnag, fe gewch chi’r fantais o gael rhywun ychwanegol i weithio gyda chi, a’u bod nhw’n cael blas o sut beth yw hi i fod mewn gweithle.

Rydym yn obeithiol y bydd y trefniant yn gweithio mor dda, bydd y cyflogwyr eisiau’u cadw nhw mewn gwaith. Wrth wneud hynny, gallech arbed amser a chostau recriwtio, gan eich bod chi eisoes wedi dechrau hyfforddi a datblygu’r ymgeiswyr.

Cysylltwch â Ni

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hyfforddiant Cambrian ar 01938 555893 neu gallwch anfon e-bost at Heather Parry, heatherp@cambriantraining.com neu ewch i’n gwefan.