Apprentice Chef

Compass Group UK&I

Chef
Swansea
Posted 1 month ago

Vacancy:
Apprentice Chef
Swansea University, Castle Room, Fulton House, Singleton Park, Swansea SA2 8PP

Daily duties:
As an apprentice Production Chef, you will be based in a busy kitchen at Swansea University. You will be responsible for preparing and serving the kind of food that truly brightens our clients’ and customers’ days, all within the UK’s market-leading food service company. Tasks could include, but are not limited to:

 • Preparing delicious, high-quality food that delights our clients and customers
 • Listening and acting on customer feedback to consistently improve our food services
 • Supporting with the creation of new menus and creative food concepts
 • Monitoring inventories to keep our kitchens well-stocked
 • Take in deliveries and store correctly
 • Overseeing kitchen cleaning responsibilities to maintain hygiene standards
 • Complying with Food Handling, Hygiene and Health and Safety regulations

Desirable personal qualities:

 • Be passionate about great-tasting food and exceptional customer service
 • Good time-keeping and reliability
 • Have a flexible approach to working
 • Have a can-do attitude
 • Commitment to learn and to the apprenticeship

Qualifications required:
None

Welsh language requirements:
None

Apprenticeship course:
Level 2 Food Production and Cooking

Pay:
£10.30 per hour

Hours:
31-40 hours per week

Interview arrangements:
Screening Call – you will receive a screening call to establish your current status and confirm your eligibility to complete the apprenticeship

Apply:
Please visit https://www.compass-careers.co.uk/members/modules/job/detail.php?record=122536

 


 

Swydd wag:
Prentis Chef
Prifysgol Abertawe, Ystafell y Castell, Ty Fulton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Dyletswyddau dyddiol:
Fel Prentis Chef Cynhyrchu, byddwch wedi’ch lleoli mewn cegin brysur ym Mhrifysgol Abertawe. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a gweini’r math o fwyd sy’n wirioneddol fywiogi dyddiau ein cleientiaid a’n cwsmeriaid, i gyd o fewn cwmni gwasanaethau bwyd sy’n arwain y farchnad yn y DU. Gallai tasgau gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Paratoi bwyd blasus o ansawdd uchel sy’n swyno ein cleientiaid a’n cwsmeriaid
 • Gwrando a gweithredu ar adborth cwsmeriaid i wella ein gwasanaethau bwyd yn gyson
 • Cefnogi creu bwydlenni newydd a chysyniadau bwyd creadigol
 • Monitro rhestrau eiddo i gadw ein ceginau â stoc llawn
 • Cymryd danfoniadau a’u storio’n gywir
 • Goruchwylio cyfrifoldebau glanhau ceginau i gynnal safonau hylendid
 • Cydymffurfio â rheoliadau Trin Bwyd, Hylendid ac Iechyd a Diogelwch

Nodweddion personol dymuno:

 • Byddwch yn angerddol am fwyd blasus a gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol
 • Cadw amser a dibynadwyedd da
 • Meddu ar ymagwedd hyblyg at weithio
 • Meddu ar agwedd gall-wneud
 • Ymrwymiad i ddysgu ac i’r brentisiaeth

Cymwysterau gofynnol:
Dim

Gofynion o ran y Gymraeg:
Dim

Cwrs Prentisiaeth:
Lefel 2 Cynhyrchu Bwyd a Choginio

Cyflog:
£10.30 yr awr

Oriau:
31-40 awr yr wythnos

Trefniadau cyfweliadau:
Galwad Sgrinio – byddwch yn derbyn galwad sgrinio i sefydlu eich statws presennol a chadarnhau eich cymhwysedd i gwblhau’r brentisiaeth

Gwnewch cais:
Ewch i https://www.compass-careers.co.uk/members/modules/job/detail.php?record=122536

 

 

Job CategoryApprenticeships