Swyddog Gweinyddol Cymraeg

Administration
Welshpool
Posted 1 month ago

Lleoliad: Swyddfa yn y Trallwng
(Gellir ystyried rôl y swydd hon ar sail prentisiaeth)

Rôl y Swydd:
Cydweithio â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a chefnogi cyfleoedd yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian i ddysgwyr a staff gaffael, datblygu a chynnal eu sgiliau iaith Gymraeg yn ystod eu cyfnod ar eu rhaglen hyfforddiant. Y Swyddog Gweinyddol Cymraeg fydd yn gyfrifol fel rhan o weithgor fwy’r Iaith Gymraeg, am sicrhau bod polisïau, gweithdrefnau, a chefnogaeth ar gael i’n holl staff i sicrhau bod Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn diwallu gofynion ein cynllun a’n Strategaeth Iaith Gymraeg.

Uchelgais Hyfforddiant Cambrian yw adeiladu ar ein mentrau blaenllaw a chwyldroi’r ffordd rydym yn gweithio trwy ddatrysiadau digidol. Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn darparu nifer o raglenni wedi’u hariannu, ac rydym yn chwilio am Swyddog Gweinyddol brwdfrydig iawn. Yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar brofiad gweinyddiaeth dysgu yn y gwaith, ond darperir hyfforddiant.


Cyfrifoldebau:

• Gweinyddu prosiectau y mae Grant Hyrwyddo’r Gymraeg yn eu hariannu
• Rhannu adnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n cwmpasu agweddau ar ymwybyddiaeth, dimensiwn a diwylliant Cymreig sy’n berthnasol i feysydd blaenoriaeth ar draws pob uned weithredol.
• Gweithio fel rhan o weithgor Iaith Gymraeg Cwmni Hyfforddiant Cambrian i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a diwylliant Cymru a hawliau Cymraeg i ddysgwyr.
• Gweinyddu ar hyrwyddo cynllun Gwreiddio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer staff, mae sicrhau bod gwybodaeth am adnoddau, rhwydweithio a chyfleoedd hyfforddi yn cael ei rhannu’n effeithiol.
• Mynychu cyfarfodydd y mae’r Coleg Cymraeg yn eu trefnu, gan gynnwys paneli pwnc, a gweithredu ar unrhyw bwyntiau gweithredu a allai godi
• Sicrhau ansawdd a phrosesu data cyfranogwyr i sicrhau bod gofynion cymhwysedd a chydymffurfiaeth ar gyfer rhaglenni yn cael eu bodloni.
• Ffeilio a dyletswyddau gweinyddol cyffredinol
• Cysylltu ag archwilwyr mewnol ac allanol pan fo angen
• Cynnal cofnodion a gwybodaeth swyddfa gywir a threfnus
• Hyrwyddo’r busnes yn gadarnhaol
• Dyletswyddau derbynfa, ateb galwadau ffôn, rheoli offer swyddfa, archebu ystafelloedd cyfarfod, cysylltu â’r adran Adnoddau Dynol o ran ceisiadau ac archebion gwisgoedd staff, gan gadw cofnodion cywir.


Yr Unigolyn:

Byddwch yn unigolyn trefnus â sgiliau cyfathrebu a TG rhagorol, sy’n meddu ar ddull hyderus o ymdrin â gweithio ar amrywiaeth o lwyfannau meddalwedd. Bydd gennych y gallu i weithio ar fenter eich hun ac fel rhan o dîm sy’n rhoi llawer o sylw i fanylion a’r gallu i weithio i derfynau amser tynn mewn ffordd hyblyg. Rydyn ni’n gweithio yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (yn ysgrifenedig ac ar lafar) yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

• Sgiliau TG da gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint
• Cyfathrebu rhagorol yn ddwyieithog; ar lafar ac yn ysgrifenedig a sgiliau rhyngbersonol da.
• Yn gallu blaenoriaethu llwyth gwaith a bod yn ymroddedig i derfynau amser
• Yn frwdfrydig
• Sgiliau rhifedd da
• Sylw i fanylion
• Uniondeb personol a chyfrinachedd

 

Pay: Y cyflog i’w drafod yn dibynnu ar sgiliau gwybodaeth a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn y cwmni

 

Amser: 37 awr yr wythnos

 

Wneud cais:
I wneud cais am y swydd hon, ysgrifennwch yn gyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion eich cyflog presennol at:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Tal-y-bont, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.
E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffôn: 01938 555893

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30ain Tachwedd 2022

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal a hyderus o ran anabledd.

Job CategoryCambrian Training - Join our Team!