Training Officer

Cambrian Training Company

Food Industry, Food Production, Manufacturing and Production
Mid Wales, North Wales, South Wales
Posted 2 months ago

Vacancy:
Training Officer (to train, develop and assess apprentices in food and drink manufacture)

Area:
North/Mid and South Wales areas with travel

The Job Role:
You will successfully deliver the technical and vocational elements of the Apprenticeships at levels 2-5 to a range of learners. You will train and assess through a blended online and face to face delivery model, working with all departments across the business to maximise the learner and employer experience. You will have previous occupational experience in the above sector with the ability to deliver learning at higher apprenticeship levels.

The Person:
You will be a well organised individual with excellent communication and IT skills, having a confident approach to working through a digital medium. An ability to work on own initiative and as part of a team meeting set timescales. Previous occupational experience in the above industrial sector is essential, and Assessor/TAQA qualifications are desirable You will have an ambition for continuous professional development and will be required to self-register as a Work Based Learning Practitioner with the Educational Workforce Council. Speaking through the medium of Welsh and English is desirable although this is not essential. A current full valid driving licence and own transport is essential.

Pay:
Salary is negotiable depending on knowledge skills and experience plus company pension scheme

Hours:
Full Time 37 hours per week although part time hours would be considered

Apply:
To apply please write in the first instance enclosing your full CV and current salary details to:
Mr Stephen Bound, General Manager, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Unit 10 Offa’s Dyke Business Park, Buttington, Welshpool, Powys. SY21 8JF.
E-mail: Stephen@cambriantraining.com Tel: 01938 555 893

An Enhanced DBS Disclosure will be required at the employer’s expense.
Cambrian Training Company Ltd is an equal opportunity and disability confident employer.

 


 

Swydd wag:
Swyddog Hyfforddi (er mwyn hyfforddi, datbyglu ac asesu prentisiaid mewn gweithgynhyrchu bwyd a diod)

Ardal:
Ardaloedd Gogledd/Canolbarth a De Cymru gyda teithio

Rôl y Swydd:
Byddwch yn cyflwyno elfennau technegol a galwedigaethol y Prentisiaethau Lletygarwch ar lefelau 2 – 5 yn llwyddiannus i ystod o ddysgwyr. Byddwch yn hyfforddi ac yn asesu trwy fodel cyflwyno cyfun ar-lein ac wyneb yn wyneb, gan weithio gyda phob adran ar draws y busnes i wneud y gorau o brofiad y dysgwr a’r cyflogwr. Bydd gennych brofiad galwedigaethol blaenorol yn y sector Lletygarwch gyda’r gallu i gyflwyno dysgu ar lefelau prentisiaeth uwch.

Y person:
Byddwch yn unigolyn trefnus gyda sgiliau cyfathrebu a TG rhagorol, gyda dull hyderus o weithio trwy gyfrwng digidol. Y gallu i weithio ar eich menter eich hun ac fel rhan o amserlen benodol ar gyfer cyfarfod tîm. Mae profiad galwedigaethol blaenorol yn y sectorau diwydiannol uchod yn hanfodol, ac mae cymwysterau Aseswr/TAQA yn ddymunol. Bydd gennych uchelgais ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a bydd gofyn i chi hunan-gofrestru fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysgol. Mae siarad trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol er nad yw hyn yn hanfodol. Mae trwydded yrru ddilys lawn gyfredol a chludiant eich hun yn hanfodol

Cyflog:
Cyflog yn dibynnu ar wybodaeth, sgiliau a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni

Oriau:
Llawn amser 37 awr yr wythnos er gellir ystyried oriau rhan amser

Gwnewch cais:
I wneud cais, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol i:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys. SY21 8JF.
E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffon: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad Manwl y DBS ar draul y cyflogwr.
Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal ac anabledd hyderus.

 

Job CategoryCambrian Training - Join our Team!