Training Officer

Cambrian Training Company

Training, Waste management & recycling
Mid Wales, North Wales, South Wales
Posted 2 weeks ago

Vacancy:
Training Officer (to train, develop and assess apprentices in sustainable resources management and energy)

Area:
North, Mid & South Wales areas

The Job Role:
You will successfully deliver the technical and vocational elements of the Apprenticeships at levels 2-5 to a range of learners. You will train and assess through a blended online and face to face delivery model, working with all departments across the business to maximise the learner and employer experience. You will have previous occupational experience in these sectors with the ability  to deliver learning at higher apprenticeship levels.

The Person:
You will be a well organised individual with excellent communication and IT skills, having a confident approach to working through a digital medium. An ability to work on own initiative and as part of a team meeting set timescales. Previous occupational experience in one of the above industrial sectors is essential. Assessor/TAQA qualifications are desirable, although we can provide the relevant TAQA qualifications to the right candidate with the relevant sector occupational experience at supervisory level. You will have an ambition for continuous professional development and will be required to self-register as a Work Based Learning Practitioner with the Educational Workforce Council. Speaking through the medium of Welsh and English is desirable although this is not essential. A current full valid driving licence and own transport is essential.

Pay:
Salary is negotiable depending on knowledge skills and experience plus company pension scheme

Hours:
Full Time 37 hours per week although part time hours would be considered

Apply:
To apply please write in the first instance enclosing your full CV and current salary details to:
Mr Stephen Bound, General Manager, Cambrian Training Company Ltd, Ty Cambrian, Unit 10 Offa’s Dyke Business Park, Buttington, Welshpool, Powys SY21 8JF
E-mail: Stephen@cambriantraining.com Tel: 01938 555 893

An Enhanced DBS Disclosure will be required at the employer’s expense.
Cambrian Training Company Ltd is an equal opportunity and disability confident employer.

 


 

Swydd wag:
Swyddogion Hyfforddi (er mwyn hyfforddi, datblygu ac asesu prentisiaid mewn heoli Adnoddau Cynaliadwy ac Ynni)

Ardal:
Ardaloedd Gogledd Canolbarth a De Cymru

Rôl y Swydd:
You will successfully deliver the technical and vocational elements of the Apprenticeships at levels 2-5 to a range of learners. You will train and assess through a blended online and face to face delivery model, working with all departments across the business to maximise the learner  and employer experience. You will have previous occupational experience in these sectors with the ability to deliver learning at higher apprenticeship levels.

Y person:
Byddwch yn unigolyn trefnus gyda sgiliau cyfathrebu a TG rhagorol, gyda dull hyderus o weithio trwy gyfrwng digidol. Y gallu i weithio ar eich menter eich hun ac fel rhan o amserlen benodol ar gyfer cyfarfod tîm. Mae profiad galwedigaethol blaenorol yn un o’r sectorau diwydiannol uchod yn hanfodol. Mae cymwysterau aseswr/TAQA yn ddymunol, er y gallwn ddarparu’r cymwysterau TAQA perthnasol i’r ymgeisydd cywir gyda’r profiad galwedigaethol sector perthnasol ar lefel oruchwylio. Bydd gennych uchelgais ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a bydd gofyn i chi hunan-gofrestru fel Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. Mae siarad trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol er nad yw hyn yn hanfodol. Mae trwydded yrru ddilys lawn gyfredol a chludiant eich hun yn hanfodol.

Cyflog:
Mae cyflog yn agored i drafodaeth yn dibynnu ar wybodaeth, sgiliau a phrofiad ynghyd â chynllun pensiwn cwmni

Oriau:
Llawn Amser 37 awr yr wythnos er y byddai oriau rhan amser yn cael eu hystyried

Gwnewch cais:
I wneud cais, ysgrifennwch yn y lle cyntaf gan amgáu eich CV llawn a manylion cyflog cyfredol i:
Mr Stephen Bound, Rheolwr Cyffredinol, Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf, Tŷ Cambrian, Uned 10 Parc Busnes Clawdd Offa, Buttington, Y Trallwng, Powys SY21 8JF
E-bost: Stephen@cambriantraining.com Ffon: 01938 555 893

Bydd angen Datgeliad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar draul y cyflogwr.
Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian Cyf yn gyflogwr cyfle cyfartal ac anabledd hyderus.

 

Job CategoryCambrian Training - Join our Team!