Mae arweinwyr a rheolwyr tîm da’n hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Maent yn ysbrydoli gwell perfformiad ac yn cymell pobl eraill i lwyddo. Mae cyflogwyr sy’n buddsoddi yn eu harweinwyr a’u rheolwyr yn elwa ar amgylchedd gweithio mewn tîm mwy agored a ffyddiog.

Gallech fod yn gweithio fel arweinydd sifft, is-fforman, arweinydd isadran, arweinydd tîm, rheolwr llawr, rheolwr hyfforddeion, dirprwy reolwr neu oruchwyliwr. Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru yn y rhaglenni Arwain Tîm a Rheoli. Gellir defnyddio’r prentisiaethau hyn ar draws ystod eang o sectorau a rolau swyddi.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant yn y sector Arwain Tîm a Rheoli.

 

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael mewn Arwain Tîm;

  • Lefel 2 mewn Arwain Tim
  • Lefel 3, 4 & 5 mewn Rheolaeth
  • Lefel 3 & 4 Cyngor a Chanllawiau

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr o bob maint ledled Cymru. Mae gennym rwydwaith o gyflogwyr sy’n cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant ac rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau newydd gan gyflogwyr yng Nghymru bob amser.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n Pennaeth Uned Arwain a Rheoli, Heather Martin; heather@cambriantraining.com