Rydym yn falch o fod wedi cynnal ein seremoni raddio gyntaf erioed ar 14eg o Fehefin. Digwyddiad cyffrous yn dathlu ymrwymiad, angerdd a llwyddiant y dysgwyr sy’n graddio eleni. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda dros 40 o brentisiaid a’u teuluoedd a’u ffrindiau yn dod at ei gilydd i ddathlu eu llwyddiannau yng Ngwesty… Read more »

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth 2022. Cynhelir y gwobrau arbennig hyn yn flynyddol i ddathlu cyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori yn ein rhaglenni hyfforddiant prentisiaeth, sgiliau a chyflogaeth ledled Cymru. Mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr Arwyn Watkins yn hynod ddiolchgar i bawb a roddodd o’u hamser i… Read more »

Mae’r digwyddiad hwn, sy’n para penwythnos, yn gyfle i arddangos amrywiaeth gwirioneddol cefn gwlad Cymru ac yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd ifanc, y rhai sy’n frwd dros yr ardd ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn amaethyddiaeth neu’r awyr agored. Gyda rhaglen orlawn o gystadlaethau da byw a cheffylau, dros 200 o stondinau masnach,… Read more »

Sesiynau ymarferol ac atyniadol yn cael eu cyflwyno gan diwtor hynod brofiadol gyda chymorth cyntaf a gwybodaeth a phrofiad meddygol helaeth. Mae gennym ni 3 Chwrs Cymorth Cyntaf y gallwn eu cyflwyno: 1 diwrnod Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW) Cymhwyster 2 ddiwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAWR) 3 diwrnod Cymorth Cyntaf yn… Read more »

Yma yn Hyfforddiant Cambrian rydym yn falch o’r menywod pwerus ar draws ein busnes. Mae menywod yn cyfrif am dros hanner ein gweithlu ar bob lefel o’r busnes, o’r rhai sydd newydd ddechrau, wrth iddynt ddatblygu eu gyrfa yn darparu hyfforddiant galwedigaethol, i lefel bwrdd.   Allan o’r 4 sydd yn eistedd ar ein bwrdd… Read more »

Er mwyn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) ar 8 Mawrth, mae sefydliad sy’n cynrychioli darparwyr hyfforddiant ledled Cymru yn bwriadu cynnal tair trafodaeth yn ystod y mis gyda’r nod o sicrhau cydbwysedd rhwng dynion a menywod ac amrywiaeth mewn prentisiaethau. Bydd trafodaethau Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn canolbwyntio ar ganfod ffyrdd cynaliadwy o… Read more »

Ym mis Chwefror eleni, cynhaliodd Y Celtic Collection digwyddiad arbennig iawn i ddathlu dros 200 o brentisiaid sydd wedi gweithio yno ers i ddrysau’r gwesty moethus agor ym 1982. Daeth y digwyddiad cyn-fyfyrwyr hwn â phrentisiaid y gorffennol a’r presennol ar hyd y blynyddoedd ynghyd, i ddangos eu gwerthfawrogiad a pha mor bell y maent… Read more »

Wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol 7 – 13 Chwefror 22 Mae Cwmni Hyfforddiant Cambren yn dathlu wythnos prentisiaethau  cenedlaethol mis Chwefror eleni. Rydym am gymryd y cyfle i dynnu sylw at ba mor wych y gall prentisiaethau fod i fusnesau. Dyrchafwch eich busnes. Llogwch brentis. Mae prentisiaethau yn ffordd effeithiol o uwchsgilio eich staff presennol neu ehangu… Read more »

Mae’n 2022 a pha ffordd well i ddechrau’r flwyddyn na chanolbwyntio ar sut i adeiladu eich gyrfa. P’un a ydych chi’n dymuno uwchsgilio yn eich rôl bresennol neu ymgymryd â her newydd, beth am osod rhai penderfyniadau i’ch helpu chi i gyflawni’ch nodau. Diweddarwch eich CV Mae cadw’ch CV yn gyfredol yn ffordd wych o… Read more »