Newid Eich Stori. Dewch yn Brentis.

Mae 97% o’n Prentisiaid yn credu eu bod yn fwy cyflogadwy a bod ganddynt ragolygon gyrfa well oherwydd eu prentisiaeth

Dewch yn brentis a newidiwch eich stori. Bachwch ar eich cyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra byddwch yn ennill yn y gwaith.

Bydd y profiad a gewch fel prentis yn aros gyda chi am oes ac yn rhoi’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen arnoch ar gyfer y dyfodol.

Mae ein prentisiaethau ar gael i unrhyw un sydd eisiau dysgu yn y gwaith ac ehangu eu gwybodaeth a’u sgiliau wrth ennill cymhwyster newydd. Darganfyddwch yma…Beth yw prentisiaeth?

Pam Gwneud Prentisiaeth?

  • Ennill cyflog wrth ddysgu
  • Ennill gwybodaeth a sgiliau newydd
  • Ennill cymwysterau cydnabyddedig sy’n cynyddu eich cyflogadwyedd
  • Cyfleoedd dilyniant gyrfa ragorol
  • Dewiswch eich cwrs a dysgwch ar gyflymder sy’n addas i chi
  • Derbyn cefnogaeth swyddog hyfforddi profiadol

Dewiswch Y Cwrs Perffaith i Chi

Gallwch ddewis y cwrs a’r cymhwyster sydd fwyaf addas i chi. Mae gennym ystod eang o gymwysterau mewn llawer o sectorau. Gall ein Prentisiaethau gymryd rhwng 18 mis a 3 blynedd yn dibynnu ar y cwrs a chyflymder y dysgwr.

Rydym yn un o’r darparwyr hyfforddiant mwyaf blaenllaw yng Nghymru ac yn arbenigo mewn darparu prentisiaethau yn y sectorau canlynol:

 

              √ Lletygarwch                                                             

              √ Gweithgynhyrchu Bwyd a Diod

               √ Gwasanaeth cwsmeriaid a Sgiliau Adwerthu

              √ Gweinyddiaeth Busnes

              √ Rheoli ac Arwain Tîm                      

              √ Cyfrifeg AAT                                                    

              √ Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

              √ Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar

 

Methu gweld yn union beth ydych ei eisiau yma? Cysylltwch, gan ein bod hefyd yn gweithio’n agos gyda nifer o gwmnïau partner eraill, a allai fod â’r cwrs iawn i chi.

Felly Sut Ydych Chi’n Dod yn Brentis?

Rydym yn gweithio gyda phob math o gyflogwyr ar draws Cymru gyfan; o fusnesau bach lleol i sefydliadau mawr. Felly pa bynnag rôl rydych chi’n edrych amdani, mae gennym ni’r swydd iawn i’ch siwtio chi. Cliciwch isod i archwilio ein holl swyddi gwag presennol.

Ewch i’n Tudalen Swyddi Gweigion – Dewch o hyd i’ch Rôl Newydd Yma   

Mae ein holl raglenni prentisiaeth wedi’u hachredu a’u hardystio gan Gyrff Dyfarnu, ac yn cael eu darparu gan ein tîm hyfforddi medrus iawn, i sicrhau mai dim ond cymorth a hyfforddiant o’r ansawdd gorau y byddwch yn eu cael.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, clywch beth mae ein prentisiaid yn dweud amdanom!

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn darparu’r hyfforddiant gorau posibl i bob un o’n prentisiaid.

Gellid Ariannu Eich Cwrs

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid ar gyfer y rhan fwyaf o’ch costau hyfforddi (yn dibynnu ar feini prawf amrywiol).

Cysylltwch â Ni Heddiw

Os ydych chi’n barod i gychwyn ar eich taith brentisiaeth a dechrau’r cam nesaf wrth ddatblygu’r yrfa rydych chi wedi bod ei heisiau erioed, cysylltwch â ni heddiw!

E-bostiwch ni ar info@cambriantraining.com neu Rhowch alwad i ni: 01938 555893

Chwalu’r Myth . . .

C. Ydw i’n dal i gael fy nhalu?

Byddwch yn cael cyflog hyd yn oed tra byddwch yn hyfforddi. Ac efallai ei fod yn fwy nag yr ydych chi’n ei feddwl!

C. Ydw i’n cael gwyliau â thâl?

Oes, mae gennych hawl i’r un gwyliau â phob gweithiwr arall.

C. A fyddaf yn dal i gael cynllun pensiwn?

Byddwch, gallwch chi a’ch cyflogwr dalu i mewn i’ch cynllun pensiwn.

C. Ydw i’n rhy hen?

Na, mae prentisiaethau ar gyfer unrhyw un o 16 i fyny!

 

Cymerwch y cam nesaf yn eich gyrfa heddiw! Newidiwch eich stori a dod yn brentis.

Mae’r Rhaglen Prentisiaethau Cymru wedi’i arwain gan Lywodraeth Cymru.