Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cwsmeriaid yw’r ddarpariaeth gwasanaeth i gwsmeriaid cyn, yn ystod ac ar ôl prynu nwyddau. Gall pwysigrwydd y gwasanaeth i gwsmeriaid amrywio yn ôl y cynnyrch neu’r gwasanaeth, y diwydiant a’r cwsmer. Gall profiad y gwasanaeth cwsmeriaid newid y canfyddiad cyfan sydd gan gwsmer o’r sefydliad.

Mae cyflogwyr ar draws pob sector yn rhoi mwyfwy o sylw i ansawdd y gwasanaeth a ddarparant i gwsmeriaid. Gyrrir y ffocws hwn gan ofynion cwsmeriaid a chanddynt ddisgwyliadau cynyddol uwch ochr yn ochr â gwasanaeth mwy unigol.

Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Cynigiwn brentisiaethau mewn gwasanaeth Cwsmeriaid i weddu i bob maes o’r diwydiant; o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ledled Cymru. Gellir defnyddio’r prentisiaethau hyn ar draws ystod eang o sectorau a rolau swyddi.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid.

 

Sgiliau Adwerthu

Adwerthu yw gwerthu nwyddau a gwasanaethau gan unigolion neu fusnesau i’r defnyddiwr terfynol. Mae adwerthwyr yn rhan o system integredig a elwir yn gadwyn gyflenwi. Mae adwerthwr yn prynu nwyddau neu gynhyrchion mewn symiau mawr yn uniongyrchol gan gynhyrchwyr neu trwy gyfanwerthwyr, ac yna’n gwerthu symiau llai i’r defnyddiwr am elw.

Gellir adwerthu mewn mannau fel siopau neu farchnadoedd, o ddrws i ddrws neu mae danfoniadau neu adwerthu ar-lein, sef math o fasnach electronig a ddefnyddir ar gyfer trafodion busnes i ddefnyddwyr ac archebu drwy’r post yn fathau o adwerthu heb fynd i’r siop.

Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Cynigiwn brentisiaethau mewn Sgiliau Adwerthu i weddu i bob maes o’r diwydiant; o lefel sylfaen ledled Cymru. Gellir defnyddio’r prentisiaethau hyn ar draws ystod eang o sectorau a rolau swyddi.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant mewn Sgiliau Adwerthu.

Mae cyfleoedd ar gyfer prentisiaid ar gael lle mae busnesau ar agor i weithwyr mynediad newydd a gweithwyr nad ydynt yn rhai blewog.

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid;

  • Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2
  • Gwasanaeth Cwsmer Lefel 3
  • Sgiliau Adwerthu Lefel 2
  • Gwerthiant Lefel 2
  • Gwerthiant Lefel 3

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth >>

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cliciwch yma »