Mae’r Diwydiant Lletygarwch yn enfawr dros y byd ac yn arbennig fan hyn yng Nghymru. Cynigia ystod eang o yrfaoedd o brif gogydd, barman, i weithio mewn caffi. Mae’r diwydiant yn cynnwys gwestai, tai bwyta, caffis, canolfannau bwyd cyflym, tafarndai a chlybiau i enwi dim ond rhai ohonynt.

Yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian, gallwn gynnig prentisiaethau lletygarwch ac arlwyo i weddu i bob maes o’r diwydiant; o lefel sylfaen i lefel brentisiaeth ar draws Cymru. Gall dysgu trwy brentisiaethau helpu staff i ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant.

Bydd ein rhaglenni dysgu lletygarwch yn rhoi i chi’r holl sgiliau y mae arnoch eu hangen i lwyddo yn y diwydiant.

Mae cyfleoedd i brentisiaid yn gyfyngedig oherwydd effaith COVID-19, ond maent ar gael i weithwyr nad ydynt yn rhai ffwr.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir hyfforddiant yn y diwydiant Lletygarwch mewn ystod eang o ffurfiau. Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n cynnig fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau’r dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel a’r BIIAB am gyflwyno hyfforddiant mewn Lletygarwch.

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael yn y fframwaith hwn;

 • Gwasanaethau Cegin Lefel 2
 • Gwasanaethau Lletygarwch Lefel 2
 • Gwasanaethau Lletygarwch Trwyddedig Lefel 2 a 3
 • Coginio a Chynhyrchu Bwyd Lefel 2
 • Gwasanaeth Diodydd Lefel 2
 • Gwasanaeth Bwyd a Diodydd Lefel 2
 • Proffesiynol Coginio Lefel 2 a 3
 • Cuisine Crefftus Lefel 2 a 3
 • Cuisine Proffesiynol Lefel 4
 • Arweinyddiaeth a Goruchwyliaeth Lletygarwch Lefel 3
 • Rheolaeth Lletygarwch Lefel 4
 • Cadw tŷ Lefel 2
 • Gwasanaethau cymorth a glanhau Lefel 2

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Gwobr Gallu Cymhwysol

O dan gadeiryddiaeth Prue Leith OBE cychwynnwyd y cymhwyster “AAA” ac mae’n parhau i gael ei ddarparu mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Bwyd Prydain.

Cymhwyster annibynnol wedi’i ddylunio a’i ddarparu gan y diwydiant, ar gyfer y diwydiant er mwyn datblygu a hyrwyddo sgiliau Cuisine Crefft. Gan ddiweddu mewn arholiad ymarferol undydd, mae’r broses yn darparu maes llafur cyffredin ac arfarniad annibynnol ar gyfer prentisiaethau yn y gwaith. Mae ein prentisiaethau Cuisine Crefft yn cynnwys nifer o elfennau dysgu, a’r pwysicaf yw’r gydran ymarferol – y Diploma mewn Cuisine Crefft – sy’n arwain at yr arholiad AAA.

Rydym yn cynnig prentisiaethau AAA yn:

 • Cuisine Crefft Lefel 2
 • Cuisine Crefft Lefel 3

Lleoliadau

Rydym yn darparu ar draws Cymru yn y rhanbarthau canlynol:

 • Gogledd Wales
 • Canol a Gorllewin Cymru
 • Caerdydd a’r Fro
 • Cwm Taf
 • Gwent
 • Bae Gorllewinol

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth >>

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cliciwch yma »

Rydym hefyd yn cyflwyno’r rhaglen Twf Swyddi Cymru ledled Cymru sy’n cefnogi cyflogwyr i recriwtio gweithwyr newydd 16-24 oed i’r gweithle i helpu’ch busnes i dyfu. Ewch i’n tudalen Twf Swyddi Cymru i weld y buddion a’r cyllid y gallech fod yn eu derbyn heddiw – Twf Swyddi Cymru >>

 

 

Ewch â’ch gyrfa Lletygarwch ymhellach fyth gydag Academi WorldChefs!

Cofrestrwch ar gyfer Academi WorldChefs i ddilyn rhaglen hyfforddi Cogydd Cyn-Gomis AM DDIM, ac mewn cyn lleied â 3 mis, neu’n gynt, fe allech chi fod yn barod ar gyfer eich swydd gyntaf mewn cegin broffesiynol. Dechreuwch heddiw >>