Mae arweinwyr a rheolwyr tîm da’n hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes. Maent yn ysbrydoli gwell perfformiad ac yn cymell pobl eraill i lwyddo. Mae cyflogwyr sy’n buddsoddi yn eu harweinwyr a’u rheolwyr yn elwa ar amgylchedd gweithio mewn tîm mwy agored a ffyddiog.

Gallech fod yn gweithio fel arweinydd sifft, is-fforman, arweinydd isadran, arweinydd tîm, rheolwr llawr, rheolwr hyfforddeion, dirprwy reolwr neu oruchwyliwr. Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Mae cyfleoedd i brentisiaid ar gael lle mae busnesau ar agor, yn gweithio gartref i weithwyr mynediad newydd a gweithwyr nad ydynt yn rhai ffwr.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau o lefel sylfaen i brentisiaethau uwch ar draws Cymru yn y rhaglenni Arwain Tîm a Rheoli. Gellir defnyddio’r prentisiaethau hyn ar draws ystod eang o sectorau a rolau swyddi.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant yn y sector Arwain Tîm a Rheoli.

 

Mae’r cymwysterau canlynol ar gael mewn Arwain Tîm;

  • Arwain Tîm Lefel 2
  • Rheolaeth Lefel 3
  • Rheolaeth Lefel 4
  • Rheolaeth Lefel 5

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Cyflogwyr y gweithiwn gyda nhw;
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr ledled Cymru yn y Diwydiant Lletygarwch ac rydym yn parhau i rwydweithio gyda chyflogwyr sy’n ystyried cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant. Peidiwch â chymryd ein gair amdano yn unig, gweld beth mae ein cyflogwyr yn ei ddweud amdanom ni >>

Recriwtio prentis gyda’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau (AMS)
Mae’r gwasanaeth paru prentisiaethau yn rhoi platfform ar-lein AM DDIM i chi hysbysebu a hyrwyddo’ch cyfleoedd gwaith prentisiaeth o safon. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth >>

Cyllid Ar Gael
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu ar gyfer y rhan fwyaf o gostau hyfforddi’r prentisiaid, gyda’r gefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, gan eich gadael i dalu am eu cyflog yn unig. Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, cliciwch yma »