Dyluniwyd prentisiaethau Darparu Gwasanaethau Ariannol yn arbennig i’r sector cyllid. Mae’r rhain yn cwmpasu ystod eang o sefydliadau fel banciau, cymdeithasau adeiladu, cwmnïau yswiriant, broceriaid morgeisi a chyfrifyddion. Mae’r busnesau hyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel ariannu, gweithrediadau credyd, casglu dyledion, buddsoddi, benthyca ac yswiriant.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cynigiwn brentisiaethau ar lefel sylfaen ledled Cymru mewn Darparu Gwasanaethau Ariannol. Gall prentisiaethau helpu staff i ddatblygu a defnyddio sgiliau sy’n hanfodol i greu gyrfa lwyddiannus.

Mae prentisiaethau’n darparu rhaglen syml a rhesymol o ddysgu sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu gyda chymwysterau cenedlaethol eraill.

Anelwn at roi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr, i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae Cwmni Hyfforddiant Cambrian yn ganolfan gymeradwy gydag Edexcel i gyflwyno hyfforddiant mewn Darparu Gwasanaethau Ariannol.

Yn Darparu Gwasanaethau Ariannol, mae’r cymwysterau llwybr prentisiaeth canlynol ar gael;

  • Lefel 2 mewn Darparu Gwasanaethau Ariannol

 

Cysylltwch â ni i drafod llwybrau eraill yn y cymhwyster hwn a allai fod ar gael i chi mewn meysydd eraill yn Darparu Gwasanaethau Ariannol. h.y. Gweinyddiaeth ar gyfer Morgeisi ac/neu Gynllunio Ariannol, y Gyflogres, Banciau a Chymdeithasau Adeiladu.

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cyflogwyr
Rydym wedi sefydlu cysylltiadau gweithio gwych gyda chyflogwyr o bob maint ledled Cymru. Mae gennym rwydwaith o gyflogwyr sy’n cymryd rhan mewn prentisiaethau fel rhan o’u rhaglen datblygu hyfforddiant ac rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau newydd gan gyflogwyr yng Nghymru bob amser.

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n Pennaeth Uned Busnes ar gyfer Darparu Gwasanaethau Ariannol, Heather Martinheather@cambriantraining.com