Mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn darparu gwasanaethau gofal statudol, preifat a gwirfoddol i bobl ar draws y DU yn nhri maes craidd iechyd, gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar.

Mae angen cymorth ar rai pobl am amryw resymau a chyfnodau yn eu bywydau, i ddatblygu a chynnal eu hannibyniaeth, eu hurddas a’u rheolaeth. Darpar gofal cymdeithasol ystod gyfan o wasanaethau i gefnogi oedolion a phobl h?n. Mae’n ymwneud â gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy gyfrannu at eu hiechyd, eu hapusrwydd a’u lles.

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Cyflwynir hyfforddiant yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol mewn ystod eang o ffurfiau. Mae’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau’n darparu fframwaith syml a rhesymol sy’n cyflwyno cyflawniad a chymwysterau dysgwyr mewn ffordd sy’n hawdd ei deall, ei mesur a’i chymharu.

Ei nod yw rhoi cyfle i unigolion ddysgu’n fwy hyblyg a galluogi ystod ehangach o sefydliadau, gan gynnwys cyflogwyr i gael cydnabyddiaeth am eu hyfforddiant.

Mae pedwar cymhwyster ar gael yn y fframwaith hwn;

  • Lefel 2 a 3 mewn Iechyda a Gofal Cymdeithasol
  • Lefel 2, 3 a 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Lefel 3 mewn Gwaith Chwarae
  • Lefel 5 mewn Arweinyddaeth ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
  • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer gwasanaeth gofal Cymdeithasol — Arferion oedolion ymlaen llaw
  • Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth ar gyfer gwasanaeth gofal Cymdeithasol — Rheolaeth breswyl

 

Gall ein Swyddogion Hyfforddiant profiadol helpu gweithwyr i ddewis y cwrs iawn ar y lefel briodol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth. Cyflwynir y cymwysterau hyn yn y gweithle.

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, Hyfforddeiaeth a Thwf Swyddi Cymru, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. I gael rhagor o wybodaeth mewn perthynas â hyn, cliciwch fan hyn >>

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant a gyflwynwn neu os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n cymwysterau, mae croeso i chi gysylltu â’n partneriaid cyflwyno ar gyfer yr ardaloedd perthnasol yng Nghymru.

De Orllewin Lloegr a De Cymru; cysylltwch â Sirius Skills Consulting >>

Arfordir Gogledd Cymru; cysylltwch â Dilyniant>>