Rysáit Burger syml ond blasus ar gyfer eich bbq haf. Cynhwysion 450g o friwgig eidion 1/2 winwnsyn gwyn wedi’i dorri’n fân 40g-50g o friwsion bara 1 wy 1 llwy fwrdd o sos coch tomato 1 llwy fwrdd o fwstard dijon Pinsiad hael o bowdr garlleg Halen a Phupur i dymor Dull Rhowch y briwgig mewn… Read more »

Fel prentis yn hyfforddi yng Nghymru, ni fu’r cyfleodd i wneud hynny trwy gyfrwng y Gymraeg erioed yn well. Bellach mae gan y llwyfan dysgu City and Guilds, a ddefnyddiwn yn ein gwaith hyfforddi ar gyfer portffolios ein dysgwyr, adnodd cyfieithu sy’n eich galluogi i weld eich cwrs mewn unrhyw iaith o’ch dewis, ac rwy’n… Read more »

Mae prentisiaid a hyfforddeion ledled Cymru wedi gallu symud ymlaen â’u rhaglenni dysgu yn ystod cyfnod cau Coronavirus diolch i newidiadau ymatebol ac arloesol a wnaed gan eu darparwyr hyfforddiant, gan gynnwys cefnogaeth ar-lein ac ymarferol. Mae ffawd dysgwyr wedi bod ar ei uchaf ym meddyliau darparwyr hyfforddiant sydd wedi dangos ystwythder wrth addasu eu dulliau cyflwyno dysgu… Read more »

Ydych chi’n ddi-waith ar hyn o bryd, neu’n meddwl tybed sut y gallwch chi baratoi ar gyfer cyflogaeth ar ôl i addysg gartref ddod i ben? Dilynwch rai o’r awgrymiadau da hyn ar sut i baratoi ar gyfer glanio’r swydd freuddwydiol honno! Rhannwch eich CV Eich CV yw’r darn cyntaf o wybodaeth y bydd Cyflogwr yn… Read more »

Coronafirws f gweithwyr rheng ront ledled Cymru yn derbyn potensial ly achub bywyd masgiau wyneb , capiau llawfeddygol a scrubs a wnaed gan staff a gyflogir gan y darparwr dysgu sydd wedi ennill gwobrau Hyfforddiant Cambrian yn eu hamser hamdden. Lisa Jagger , mae croeso swyddog hyfforddi o Lanelli , oedd y cyntaf cyflogai i… Read more »

Ar wahân i’r gweithwyr allweddol arwrol, mae’r mwyafrif ohonom bellach yn gweithio gartref ac i mi mae hyn wedi golygu newid enfawr yn yr hyn rwy’n ei wneud bob dydd, pa mor aml rydw i’n mynd i siopa a’r hyn rydw i’n ei brynu. Ein siop fwyd wythnosol yw ein hunig daith i’r byd y… Read more »

Pennawd llun: Tudalen o’r gweithdy Arwyr Bwyd. Mae plant a rhieni sy’n cael eu cloi lawr ledled Cymru yn dysgu sut y gallant chwarae eu rhan wrth ofalu am y blaned diolch i weithdy ar-lein, arwyr bwyd rhyngweithiol. Mae’r gweithdy dwyieithog 30 munud am ddim, sy’n hyrwyddo nodau datblygu cynaliadwyedd byd-eang, wedi’i ddatblygu gan Donna… Read more »

Pennawd llun: Stefan Rice ar waith y llynedd Bwtsiera WorldSkills UK competitio n derfynol. Gyda dim ond wythnos i fynd i gystadlu yng Nghystadleuaeth WorldSkills UK 2020 Butchery WorldSkills UK , mae enillydd medal aur y llynedd wedi bod yn egluro pam y dylai cigyddion talentog daflu eu hetiau yn y cylch. Gorchfygodd Stefan Rice,… Read more »

Mae cyllell yn dadlau y dull mwyaf pwysig yn y gegin, a dyna pam ei bod yn es sential bod y llafn yn finiog! Pan yn blwmp ac yn blaen, mae gennych lai o reolaeth ac rydych yn fwy tebygol o weld y gyllell yn llithro oddi ar y bwyd, a thrwy hynny wneud coo… Read more »