Gyda bargenion gwerthiannau mis Ionawr ar y gorwel, bell gall fod yn well i brentisiaid i fedru prynnu nhw gyda chymorth ychwanegol cerdyn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) Os nad ydych chi’n gwybod beth yw cerdyn NUS, hwn yw’r prif gerdyn gostyngiadau yn y DU i fyfyrwyr sy’n cynnig dros 200 o ostyngiadau ar siopau’r… Read more »

Rydym wedi gweld cynnydd enfawr mewn prydau Figan ar ein bwydlenni yn ddiweddar ac mae hyn wedi denu sylw a chefnogaeth llawer o Enwogion. Mae figaniaeth bellach yn ffordd o fyw poblogaidd sy’n cynnwys ymatal rhag bwyta cynhyrchion sy’n seiliedig ar anifeiliaid neu gynhyrchion fel menyn, wyau neu hyd yn oed mêl. Mae rhai o’r… Read more »

Cacen Nadolig a Phwdin Nadolig fel rhoddion! RYSÁIT CACEN NADOLIG Cynhwysion 2lb Ffrwythau sych cymysg yn cynnwys croen cymysg 6oz datys heb y cerrig torrwch yn fach 4oz prŵns, wedi coginio a heb y cerrig – torrwch yn fach 8oz cnau almon wedi ei hollti 12oz menyn 12oz siwgr brown tywyll 7 wy 1 lemon… Read more »

“Eleni, yn fwy nag erioed, rydym wedi gweld y pŵer cadarnhaol y gall cymdeithas ei gael pan ddown at ein gilydd i fynd i’r afael â her gyffredin. Nid yw’r Wythnos Gwrth-fwlio yn ddim gwahanol. Mae bwlio yn cael effaith hirhoedlog ar y rhai sy’n ei brofi ac yn dyst iddo. Ond trwy sianelu ein… Read more »

Mae llogi prentis yn ffordd wych o ddatblygu a thyfu eich gweithlu yn unol â’ch anghenion busnes. Mae’n caniatáu i chi dyfu, creu a datblygu tîm o weithwyr medrus ac ymatebol iawn gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Fel cyflogwr byddwch yn rhoi cyfle i brentisiaid ennill profiad ymarferol trwy hyfforddi a dysgu yn y swydd,… Read more »

Gyda Noson Tân Gwyllt heno, rydyn ni yng Nghwmni Cambrian wedi bod yn rhoi llawer o feddwl i les anifeiliaid gan y bydd llawer o’n hanifeiliaid anwes yn codi ofn wrth glywed y sŵn o’r tân gwyllt. Gwnaethom drafod yr hyn y gallem ei wneud i dynnu sylw at y mater hwn a dechreuwyd trwy… Read more »

I ddathlu noson coelcerth eleni, beth am roi cynnig ar wneud y Sgiwer Rocedi Ffrwythau a Chwyrligwgan blasus hyn fel trît melys hyfryd i’r plant mawr a bach ym mhob un ohonom! I ddechrau beth am wneud eich Swiss Roll eich hun gyda’n rysáit isod. Os bod amser yn gyfyng, fe all un wedi’i brynu… Read more »

Er bod digwyddiadau’r wythnos Selsig Genedlaethol wedi cael eu canslo oherwydd y pandemig, does dim stopio ein prentisiaid cigyddion a Thîm Cigyddiaeth Crefft Cymru, Ben Roberts o M.E. Evans Ltd yn Owrtyn, a Craig Holly, Cigydd Chris Hayman ym Maesycwmmer i greu selsig ar thema Calan Gaeaf! Fel rhan o’u prentisiaeth, maen nhw wedi gweithio gyda’i… Read more »

Kepak yn targedu prentisiaethau yng Nghymru i uwchsgilio’i weithlu   Mae Kepak, y ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru, wedi cofrestru i Raglen Brentisiaeth Llywodraeth Cymru i uwchsgilio a datblygu ei weithlu.   Mae Kepak, sy’n cyflogi 768 o bobl yng nghyfleusterau arloesol y cwmni yn St Merryn Merthyr, yn uwchsgilio 50 o… Read more »