Category: Archive 2024

Mae siopau cigydd wedi mwynhau adfywiad yn ddiweddar diolch i ymgyrchoedd i annog pobl i brynu’n lleol a’r ffaith fod cigyddion yn rhoi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid ac yn barod i addasu eu cynnyrch wrth i ofynion pobl newid. “Er mwyn sicrhau bod siopau cigydd yn para i’r dyfodol mae angen gwneud mwy o ymdrech… Read more »

“Cofiwch y diwrnod hwn fel carreg filltir, ond nid y cyrchnod,” clywodd dros 70 o brentisiaid o Gymru yn eu seremoni raddio yng Nghanolbarth Cymru.  Dyna oedd neges Faith O’Brien, Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian a ddathlodd gyflawniadau eu prentisiaid, gyda’u hisgontractwyr, yn y seremoni flynyddol a gynhaliwyd ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd.  “Y… Read more »

Cafodd dau fusnes yn Ne Cymru lwyddiant dwbl mewn cinio gwobrwyo blynyddol gan ddarparwr dysgu seiliedig ar waith blaenllaw yng Nghymru. Casglodd y Celtic Collection, grŵp o frandiau busnes a hamdden gan gynnwys Gwesty Hamdden y Celtic Manor eiconig yng Nghasnewydd, a’r Green Giraffe Nursery yng Nghaerdydd ddwy wobr yr un.  Yn ogystal ag ennill… Read more »

Bydd cyflogwyr a dysgwyr o bob rhan o Gymru sydd wedi rhagori mewn rhaglenni prentisiaeth a ddarperir gan Hyfforddiant Cambrian a’n his-gontractwyr ar gyfer Llywodraeth Cymru yn cael eu dathlu mewn noson wobrwyo y mis hwn. Bydd 27 o brentisiaid yn cystadlu am y Gwobrau Prentisiaethau, Cyflogaeth a Sgiliau eleni. Bydd y gwobrau mawreddog yn… Read more »

Mae dros 280 o bobl ifanc dalentog o bob cwr o Gymru wedi cael cydnabyddiaeth am eu sgiliau galwedigaethol rhagorol yng ngwobrau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni, gan ennill 96 o fedalau aur, 92 o fedalau arian a 97 o fedalau efydd. Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau a gynhaliwyd ym mis Ionawr a mis… Read more »

Mae’r 8fed o Fawrth 2 yn Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) ac eleni y thema yw Ysbrydoli Cynhwysiant. Fel cyflogwr o gyfleoedd cyfartal, mae cynhwysiant wrth wraidd popeth a wnawn, gan gynnig amgylchedd gweithle teg a chynhwysol lle mae pawb, waeth beth fo’u rhyw, eu gallu neu eu hethnigrwydd, yn teimlo eu bod yn cael… Read more »

Crëwyd coctel Brwydr y Dreigiau gan un o’n harbenigwyr yn Hyfforddiant Cambrian i nodi dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Fel y gwyddoch efallai, weithiau mae coctels yn ffynnu ar lwyddiant o stori dda ac yn union fel y clasuron, mae’r coctels hyn yn dod â chynnyrch Cymreig a lliwiau coch, gwyrdd a gwyn at ei gilydd… Read more »

Cyn i’r tymhorau droi a’r gaeaf droi’n wanwyn, dathlwch Ddydd Gŵyl Dewi eleni gydag un rownd olaf o fwyd cysurus gyda’r sbin hwn ar fwyd traddodiadol Cymreig. Cynhwysion 40g menyn 40g blawd plaen 300ml llaeth cyflawn 1tsp Mwstard Coch Cymreig Pinsiad o cayenne 3tsp Saws Swydd Gaerwrangon 150g Caws Caerffili 50g parmesan, wedi’i gratio man… Read more »

Un peth maen nhw’n ei ddweud am fis Mawrth yw ei fod yn dod fel Llew ac yn gadael fel oen. Maen nhw hefyd yn galw Mawrth yn ‘fwlch llwglyd’ gan ei fod yn dymor rhwng tymhorau o ran y cynnyrch sydd gennym ar gael ar gyfer ein byrddau. Mae’r newid o fis blaenorol mis… Read more »

Siocled tywyll, miso, pistachio, mefus, iogwrt defaid, sorrel Mae dysgu’r sgiliau a’r technegau angenrheidiol wrth goginio yn allweddol i fynd â’ch gyrfa i’r lefel nesaf. Unwaith y byddwch chi’n gwybod y pethau sylfaenol gallwch ddefnyddio’r dylanwadau a’r tueddiadau o’r diwydiant i roi sbin tymhorol modern ar y clasuron. Dyma bwdin modern wedi’i ysbrydoli gan liwiau’r… Read more »