Category: Uncategorized

Mae’n Ddiwrnod Siwmper Nadolig 2020! “Gwnewch y byd yn well gyda siwmper” gan helpu i godi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer Achub y Plant. (https://www.savethechildren.org.uk/christmas-jumper-day) Er bod staff Hyfforddiant Cambrian yn gweithio gartref ar hyn o bryd, rydyn ni wedi gofyn iddyn nhw fynd i ysbryd y Nadolig trwy wisgo eu Siwmperi Nadolig a dweud… Read more »

Rydym wedi gweld cynnydd enfawr mewn prydau Figan ar ein bwydlenni yn ddiweddar ac mae hyn wedi denu sylw a chefnogaeth llawer o Enwogion. Mae figaniaeth bellach yn ffordd o fyw poblogaidd sy’n cynnwys ymatal rhag bwyta cynhyrchion sy’n seiliedig ar anifeiliaid neu gynhyrchion fel menyn, wyau neu hyd yn oed mêl. Mae rhai o’r… Read more »

Cacen Nadolig a Phwdin Nadolig fel rhoddion! RYSÁIT CACEN NADOLIG Cynhwysion 2lb Ffrwythau sych cymysg yn cynnwys croen cymysg 6oz datys heb y cerrig torrwch yn fach 4oz prŵns, wedi coginio a heb y cerrig – torrwch yn fach 8oz cnau almon wedi ei hollti 12oz menyn 12oz siwgr brown tywyll 7 wy 1 lemon… Read more »

Kepak yn targedu prentisiaethau yng Nghymru i uwchsgilio’i weithlu   Mae Kepak, y ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru, wedi cofrestru i Raglen Brentisiaeth Llywodraeth Cymru i uwchsgilio a datblygu ei weithlu.   Mae Kepak, sy’n cyflogi 768 o bobl yng nghyfleusterau arloesol y cwmni yn St Merryn Merthyr, yn uwchsgilio 50 o… Read more »

Yr wythnos hon 28 Medi i 4 Hydref yw Wythnos Bwyta’n Iach y BNF a’u nod yw canolbwyntio ar negeseuon iechyd allweddol a hyrwyddo arferion iach. Dyma rai syniadau ar switshis cyflym y gallwch eu gwneud i ffordd iachach o fyw. Grawn cyflawn – ffordd wych o gynyddu faint o ffibr yn eich diet. Mae… Read more »

Ydych chi wedi dod o hyd i’r swydd wag yn y pen draw ond angen rhywfaint o help gyda’ch cais? Dyma ychydig o awgrymiadau da ar sut i ysgrifennu cais sy’n sicrhau’r cyfweliad holl bwysig hwnnw i chi ! Darllenwch y cyfarwyddiadau yn drylwyr Mae hwn yn gyfarwyddyd sylfaenol, ond hanfodol. Gall gwneud camgymeriadau ar hyn o bryd arwain… Read more »

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi lansio ap newydd ar ddydd Mawrth 23 o Fehefin, sef  Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig,  i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd. Mae’r ap, Gwasanaethu drwy’r Gymraeg, yn cynnwys geirfa a brawddegau ar… Read more »

Yn meddwl tybed sut y gallwch chi wneud Diwrnod eich Tadau ychydig yn ychwanegol yn arbennig? Dysgwch neu dysgwch sgil newydd i’ch Dad gydag un o’n Ryseitiau, a grëwyd gan ein Swyddogion Hyfforddi ein hunain. Dyma ychydig o’n ffefrynnau, rydyn ni’n gwybod y bydd eich Dad wrth ei fodd… Dysgwch sut i wneud Byrgyr Cig… Read more »

Mae cyllell yn dadlau y dull mwyaf pwysig yn y gegin, a dyna pam ei bod yn es sential bod y llafn yn finiog! Pan yn blwmp ac yn blaen, mae gennych lai o reolaeth ac rydych yn fwy tebygol o weld y gyllell yn llithro oddi ar y bwyd, a thrwy hynny wneud coo… Read more »

Mae asiantaeth recriwtio lwyddiannus yn Wrecsam wedi manteisio ar raglen TwfSwyddi Cymru (TSC) Llywodraeth Cymru i gynyddu ei gweithlu trwy fanteisio ar y gronfa o dalent ifanc ddi-waith yng Ngogledd Cymru. Mae Recruit4staff, sydd â thîm o 17 aelod o staff, wedi recriwtio pum gweithiwr trwy’r rhaglen. Aeth pedwar ohonynt ymlaen i swyddi parhaol yn… Read more »