Category: Uncategorized

Mae perchnogion Hen Dafarn Coets, o’r 18fed ganrif yng nghanol tref farchnad hanesyddol Machynlleth, yn buddsoddi mewn datblygu staff wrth i’r busnes ailennill ar ôl bandemig Covid-19. Mae Charles Dark a’i wraig Sheila Simpson, Gwesty’r Wynnstay, yn hyderus bydd haf prysur o’u blaen nawr bod cyfyngiadau’r cyfnod clo yn llacio. Maent yn gobeithio bydd y… Read more »

Mae adeilad sydd wrth wraidd y terfysg Siartaidd enwog yn Llanidloes ym 1839 wedi’i adnewyddu fel bwyty o ansawdd uchel gydag ystafelloedd, gan greu hyd at 20 o swyddi yn nhref hyfryd Canolbarth Cymru. Mae Siartwyr 1770 yn Y Trewythen, a leolwyd yn hen Westy Trewythen yn Great Oak Street, a adeiladwyd tua 1770, wedi… Read more »

Gorffen coleg ym mis Mehefin a meddwl tybed beth i’w wneud nesaf? Beth am feddwl am brentisiaeth? Beth yw prentisiaeth? Mae prentisiaeth yn ffordd i bobl ifanc ac oedolion ennill cymwysterau wrth weithio a chael profiad ymarferol bywyd go iawn. Mae prentisiaethau ar gael ar draws ystod o sectorau gan gynnwys; TG, y gyfraith, rheoli,… Read more »

Ydych chi wedi clywed am kick Start? Mae’n gronfa newydd sbon gwerth £ 2 biliwn a grëwyd gan y Llywodraeth i helpu i greu miloedd o leoliadau gwaith i bobl ifanc. Gall cyflogwyr o bob diwydiant gymryd rhan. Beth ydyw? Mae cyllid ar gael ar gyfer pob lleoliad gwaith a fydd yn talu; Isafswm Cyflog… Read more »

Mae WorldSkills DU yn rhan o WorldSkills, mudiad byd-eang dros 80 o wledydd sy’n helpu i godi safonau mewn prentisiaethau ac addysg dechnegol fel y gall mwy o bobl ifanc gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Mae’r gystadleuaeth sgiliau yn rhoi cyfle i unigolion gystadlu yn erbyn eraill ledled y DU a… Read more »

Mae Cambrian wedi bod yn falch iawn o weithio gyda’r elusen anhygoel Hospitality Action trwy gydol y pandemig COVID-19. Gan fod bariau, clybiau a bwytai wedi bod ar gau am y rhan fwyaf o’r flwyddyn ddiwethaf, mae Hospitality Action wedi bod yno i ddarparu cymorth i’r bobl a’r busnesau hynny sydd ei angen. Mae hynny’n… Read more »

Diwygiwyd y meini prawf ar gyfer cyflogi prentis yng Nghymru yn y sector lletygarwch yn ddiweddar, er mwyn helpu busnesau i ailadeiladu ar ôl y pandemig COVID. Yn flaenorol, roedd y meini prawf yn golygu bod staff presennol dros 25 ond yn medru dechrau cwrs level 2 o fewn 6 mis ar ôl dechrau eu… Read more »

Ar ol gweithio a byw’r flwyddyn ddiwethaf bron yn gyfan gwbl yn lleol, un o’r pethau rydyn ni wedi’i ddysgu yn fwy yn ystod y cyfnod clo, yw faint rydyn ni’n gwerthfawrogi’r amgylchedd anhygoel rydyn ni’n ffodus i weithio ynddi gyda Hyfforddiant Cambrian – yn ein cartref yn y Trallwng, ac ar draws Cymru. Felly,… Read more »

Cyhoeddwyd y gallai cwmnïau o Gymru sydd am roi hwb i’w busnes trwy logi prentisiaid newydd fod yn gymwys am hyd at £ 4000. Buddsoddir £ 18.7 miliwn arall i ymestyn y Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr llwyddiannus i gynorthwyo busnesau i recriwtio prentisiaid yng Nghymru. Bydd y Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr, sydd wedi rhedeg ers Awst 2020,… Read more »

Beth yw Wythnos Genedlaethol Cigyddion? Yn cael ei chynnal yn flynyddol, mae Wythnos Genedlaethol Cigyddion yn tynnu sylw at y gwaith gwych sy’n cael ei wneud gan gigyddion o bob rhan o’r DU, gan ganolbwyntio ar yr arloesedd sy’n digwydd yn siopau cigydd, datblygu cynhyrchion newydd a datgan am y cig o ansawdd gwych sydd… Read more »