Addunedau blwyddyn newydd i helpu’ch gyrfa yn 2022

Mae’n 2022 a pha ffordd well i ddechrau’r flwyddyn na chanolbwyntio ar sut i adeiladu eich gyrfa.

P’un a ydych chi’n dymuno uwchsgilio yn eich rôl bresennol neu ymgymryd â her newydd, beth am osod rhai penderfyniadau i’ch helpu chi i gyflawni’ch nodau.

Diweddarwch eich CV

Mae cadw’ch CV yn gyfredol yn ffordd wych o adolygu pa mor bell rydych chi wedi dod a deall bylchau yn eich set sgiliau, hyd yn oed os nad ydych chi’n bwriadu ymgeisio am swydd newydd, cadwch eich gwybodaeth yn gyfredol a defnyddiwch hon fel modd i helpu chi osod nodau.

Byddwch yn iachach yn y gwaith

Byddwch yn ymwybodol o’r amser y gallech fod yn eistedd wrth ddesg neu efallai faint o amser rydych chi’n ei wario ar eich traed – cymerwch yr egwyl 5 munud honno, yfwch fwy o ddŵr a phacio cinio iach. Newidiwch yr arferion bach hyn a byddwch yn teimlo mwy o egni ar gyfer y tasgau o’ch blaen.

Rhowch weddnewid i’ch gweithle

Efallai paentio wal, symud y ddesg o gwmpas neu ddim ond cael cliriad da o’r holl hen ffeiliau rydych chi wedi bod yn eu storio. Tynnwch yr annibendod o’ch cwmpas i’ch helpu i ganolbwyntio ar weithio.

Dewch o hyd i fentor

Gall y mentor cywir eich helpu i wthio’ch gyrfa ymlaen. Dewch o hyd i rywun sydd wedi symud ymlaen yn eu gyrfa yn yr un ffordd ag yr hoffech chi, gofynnwch iddyn nhw gynghori a gosod nodau gyrfa gyda nhw – mae’n haws aros ar y trywydd iawn pan fydd gennych chi rywun wrth eich ochr.

Creu nodau

Creu nodau clir a chyraeddadwy i’ch hun i’ch helpu chi i gyrraedd eich potensial.

Efallai edrych ar eich set sgiliau cyfredol a sefydlu unrhyw fylchau, gweithio ar ddod o hyd i hyfforddiant i helpu’ch datblygiad yn y meysydd hyn.

Cysylltu o fewn eich diwydiant

Oes gennych chi broffil LinkedIn? – os na, byddai yn syniad i greu proffil i’ch hun! Os oes gennych un, edrychwch drosto, rhowch ail-famp iddo yn union fel eich CV.

Dechreuwch gysylltu ag eraill yn y diwydiant o’ch dewis, cofrestrwch i flogiau a phodlediadau fel eich bod chi’n deall tueddiadau a newidiadau cyfredol y farchnad, gwnewch yn siŵr eich bod chi bob amser un cam ar y blaen.

 

Mae yna lawer o ffyrdd i helpu’ch gyrfa yn 2022, beth am feddwl am ddod yn brentis. Rydych chi’n ymgymryd â phrentisiaeth yn eich rôl bresennol, gan eich helpu chi i uwchsgilio ac ennill mwy o brofiad neu gymryd eich cam cyntaf i’ch gyrfa newydd.

Mae gennym lawer o rolau ar draws llawer o sectorau, edrychwch ar ein tudalen Swyddi Gwag i ddysgu mwy.

Os ydych chi’n fusnes sydd â diddordeb mewn llogi pobl newydd neu uwchsgilio’ch staff presennol, cysylltwch â ni i weld sut y gallwn gefnogi’ch busnes yn 2022- info@cambriantraining.com