Category: Uncategorized

Yma yn Hyfforddiant Cambrian rydym yn falch o’r menywod pwerus ar draws ein busnes. Mae menywod yn cyfrif am dros hanner ein gweithlu ar bob lefel o’r busnes, o’r rhai sydd newydd ddechrau, wrth iddynt ddatblygu eu gyrfa yn darparu hyfforddiant galwedigaethol, i lefel bwrdd.   Allan o’r 4 sydd yn eistedd ar ein bwrdd… Read more »

Er mwyn cefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (IWD) ar 8 Mawrth, mae sefydliad sy’n cynrychioli darparwyr hyfforddiant ledled Cymru yn bwriadu cynnal tair trafodaeth yn ystod y mis gyda’r nod o sicrhau cydbwysedd rhwng dynion a menywod ac amrywiaeth mewn prentisiaethau. Bydd trafodaethau Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW) yn canolbwyntio ar ganfod ffyrdd cynaliadwy o… Read more »

Ym mis Chwefror eleni, cynhaliodd Y Celtic Collection digwyddiad arbennig iawn i ddathlu dros 200 o brentisiaid sydd wedi gweithio yno ers i ddrysau’r gwesty moethus agor ym 1982. Daeth y digwyddiad cyn-fyfyrwyr hwn â phrentisiaid y gorffennol a’r presennol ar hyd y blynyddoedd ynghyd, i ddangos eu gwerthfawrogiad a pha mor bell y maent… Read more »

Wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol 7 – 13 Chwefror 22 Mae Cwmni Hyfforddiant Cambren yn dathlu wythnos prentisiaethau  cenedlaethol mis Chwefror eleni. Rydym am gymryd y cyfle i dynnu sylw at ba mor wych y gall prentisiaethau fod i fusnesau. Dyrchafwch eich busnes. Llogwch brentis. Mae prentisiaethau yn ffordd effeithiol o uwchsgilio eich staff presennol neu ehangu… Read more »

Mae’n 2022 a pha ffordd well i ddechrau’r flwyddyn na chanolbwyntio ar sut i adeiladu eich gyrfa. P’un a ydych chi’n dymuno uwchsgilio yn eich rôl bresennol neu ymgymryd â her newydd, beth am osod rhai penderfyniadau i’ch helpu chi i gyflawni’ch nodau. Diweddarwch eich CV Mae cadw’ch CV yn gyfredol yn ffordd wych o… Read more »

Mae cigydd gogledd-ddwyrain Cymru, Ben Roberts, yn barod ar gyfer her fwyaf ei yrfa wrth iddo herio chwech arall yn rownd derfynol cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK 2021. Bydd y gystadleuaeth fawreddog, a gynhelir yng Ngholeg Reaseheath, Nantwich ar Dachwedd 11 a 12, yn gweld cigyddion gorau Prydain ac Iwerddon yn cael eu herio ar draws… Read more »

 Gan Arwyn Watkins, OBE, rheolwr gyfarwyddwr Cwmni Hyfforddiant Cambrian a llywydd Cymdeithas Coginio Cymru Bydd y mwyafrif o bobl yn ymwybodol erbyn hyn o’r argyfwng recriwtio mewn sawl sector o’r economi yma yng Nghymru a ledled y DU. Mae’r prinder gyrwyr lorïau wedi bod yn dominyddu’r penawdau yn ddiweddar, ond roedd y diwydiant lletygarwch yn… Read more »

Helpu Busnesau Cymreig i Dyfu – Sicrhewch hyd at £ 4,000 pan fyddwch chi’n llogi prentis newydd!   Mae prentisiaethau yn parhau i chwarae rhan hanfodol ym musnesau Cymru, gan helpu i ddatblygu sgiliau a chreu gweithlu cadarn ac effeithiol. Gall unrhyw gyflogwr yng Nghymru, waeth beth fo’i faint neu sector, elwa o’r cymhelliant prentisiaeth.… Read more »

WorldSkills UK – Cystadleuaeth Cigyddiaeth Rownd terfynol Cystadleuaeth cigyddiaeth WorldSkills UK a’r Saith sydd wedi Cyrraedd y Brig  Drafft i’w gymeradwyo: Medi 14, 2021 Cyhoeddwyd y rownd derfynol ar gyfer cystadleuaeth Cigyddiaeth WorldSkills UK eleni yn dilyn rhagbrofion rhithiol lle cafodd cigyddion eu beirniadu ar-lein o’u gweithle neu gartref. Bydd saith cigydd o bob rhan… Read more »

Siocledi Mowldiedig Unigol Siocled 300g Siocled o’ch dewis 200g siwgr gronynnog 90g menyn hallt, tymheredd yr ystafell wedi’i dorri’n 6 darn 12 ml Hufen ddwbl  1 llwy de o halen Offer Mowld siocled o’ch dewis Scraper Sospan maint canolig Llwy bren neu sbatwla Bagiau peipio `Chwisg Cyfarwyddiadau 1 Dechreuwch trwy ddefnyddio lliain glân wen i… Read more »