Category: Uncategorized

Bu prentisiaethau dwyieithog yn allweddol i dwf cwmni annibynnol llwyddiannus ym maes sgipiau a rheoli gwastraff yn y gogledd dros yr wyth mlynedd ddiwethaf. Cwmni o Gaernarfon yw Thomas Skip and Plant Hire a, gan fod cynifer o bobl yr ardal yn siarad Cymraeg, mae o’r farn ei bod yn bwysig i’r staff ddysgu trwy… Read more »

Mae Dydd Mawrth Ynyd yn digwydd 47 diwrnod cyn Sul y Pasg ac mae’r dyddiad yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn oherwydd hyn. Eleni mae Dydd Mawrth Ynyd ar 16eg Chwefror felly beth am roi cynnig ar amrywiaeth o ryseitiau crempog sy’n felys neu’n sawrus fel dathliad y diwrnod. Datblygodd y traddodiad o fwyta crempogau… Read more »

Gyda bargenion gwerthiannau mis Ionawr ar y gorwel, bell gall fod yn well i brentisiaid i fedru prynnu nhw gyda chymorth ychwanegol cerdyn Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) Os nad ydych chi’n gwybod beth yw cerdyn NUS, hwn yw’r prif gerdyn gostyngiadau yn y DU i fyfyrwyr sy’n cynnig dros 200 o ostyngiadau ar siopau’r… Read more »

Mae Hyfforddiant Cambrian wedi cyrraedd ei ben-blwydd yn 25 oed eleni ac mae am ddathlu’r 25 peth rhyfeddol y mae’r cwmni wedi’u cyflawni. 1.Rydym yn arbenigwyr yn ein maes Rydym yn arbenigo mewn Prentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a chyfleoedd Cyflogadwyedd ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau i gefnogi cyflogwyr ac unigolion yng Nghymru. Mae Hyfforddiant Cambrian… Read more »

Rydym wedi gweld cynnydd enfawr mewn prydau Figan ar ein bwydlenni yn ddiweddar ac mae hyn wedi denu sylw a chefnogaeth llawer o Enwogion. Mae figaniaeth bellach yn ffordd o fyw poblogaidd sy’n cynnwys ymatal rhag bwyta cynhyrchion sy’n seiliedig ar anifeiliaid neu gynhyrchion fel menyn, wyau neu hyd yn oed mêl. Mae rhai o’r… Read more »

Cacen Nadolig a Phwdin Nadolig fel rhoddion! RYSÁIT CACEN NADOLIG Cynhwysion 2lb Ffrwythau sych cymysg yn cynnwys croen cymysg 6oz datys heb y cerrig torrwch yn fach 4oz prŵns, wedi coginio a heb y cerrig – torrwch yn fach 8oz cnau almon wedi ei hollti 12oz menyn 12oz siwgr brown tywyll 7 wy 1 lemon… Read more »

Kepak yn targedu prentisiaethau yng Nghymru i uwchsgilio’i weithlu   Mae Kepak, y ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru, wedi cofrestru i Raglen Brentisiaeth Llywodraeth Cymru i uwchsgilio a datblygu ei weithlu.   Mae Kepak, sy’n cyflogi 768 o bobl yng nghyfleusterau arloesol y cwmni yn St Merryn Merthyr, yn uwchsgilio 50 o… Read more »

Yr wythnos hon 28 Medi i 4 Hydref yw Wythnos Bwyta’n Iach y BNF a’u nod yw canolbwyntio ar negeseuon iechyd allweddol a hyrwyddo arferion iach. Dyma rai syniadau ar switshis cyflym y gallwch eu gwneud i ffordd iachach o fyw. Grawn cyflawn – ffordd wych o gynyddu faint o ffibr yn eich diet. Mae… Read more »

Ydych chi wedi dod o hyd i’r swydd wag yn y pen draw ond angen rhywfaint o help gyda’ch cais? Dyma ychydig o awgrymiadau da ar sut i ysgrifennu cais sy’n sicrhau’r cyfweliad holl bwysig hwnnw i chi ! Darllenwch y cyfarwyddiadau yn drylwyr Mae hwn yn gyfarwyddyd sylfaenol, ond hanfodol. Gall gwneud camgymeriadau ar hyn o bryd arwain… Read more »

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi lansio ap newydd ar ddydd Mawrth 23 o Fehefin, sef  Diwrnod Gwasanaethau Cyhoeddus y Cenhedloedd Unedig,  i gefnogi gweithwyr yn y gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng megis swyddogion yr heddlu, y gwasanaeth tân a pharafeddygon i gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r cyhoedd. Mae’r ap, Gwasanaethu drwy’r Gymraeg, yn cynnwys geirfa a brawddegau ar… Read more »