Category: Archif 2020

“Eleni, yn fwy nag erioed, rydym wedi gweld y pŵer cadarnhaol y gall cymdeithas ei gael pan ddown at ein gilydd i fynd i’r afael â her gyffredin. Nid yw’r Wythnos Gwrth-fwlio yn ddim gwahanol. Mae bwlio yn cael effaith hirhoedlog ar y rhai sy’n ei brofi ac yn dyst iddo. Ond trwy sianelu ein… Read more »

Mae llogi prentis yn ffordd wych o ddatblygu a thyfu eich gweithlu yn unol â’ch anghenion busnes. Mae’n caniatáu i chi dyfu, creu a datblygu tîm o weithwyr medrus ac ymatebol iawn gydag ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Fel cyflogwr byddwch yn rhoi cyfle i brentisiaid ennill profiad ymarferol trwy hyfforddi a dysgu yn y swydd,… Read more »

Gyda Noson Tân Gwyllt heno, rydyn ni yng Nghwmni Cambrian wedi bod yn rhoi llawer o feddwl i les anifeiliaid gan y bydd llawer o’n hanifeiliaid anwes yn codi ofn wrth glywed y sŵn o’r tân gwyllt. Gwnaethom drafod yr hyn y gallem ei wneud i dynnu sylw at y mater hwn a dechreuwyd trwy… Read more »

I ddathlu noson coelcerth eleni, beth am roi cynnig ar wneud y Sgiwer Rocedi Ffrwythau a Chwyrligwgan blasus hyn fel trît melys hyfryd i’r plant mawr a bach ym mhob un ohonom! I ddechrau beth am wneud eich Swiss Roll eich hun gyda’n rysáit isod. Os bod amser yn gyfyng, fe all un wedi’i brynu… Read more »

Er bod digwyddiadau’r wythnos Selsig Genedlaethol wedi cael eu canslo oherwydd y pandemig, does dim stopio ein prentisiaid cigyddion a Thîm Cigyddiaeth Crefft Cymru, Ben Roberts o M.E. Evans Ltd yn Owrtyn, a Craig Holly, Cigydd Chris Hayman ym Maesycwmmer i greu selsig ar thema Calan Gaeaf! Fel rhan o’u prentisiaeth, maen nhw wedi gweithio gyda’i… Read more »

Kepak yn targedu prentisiaethau yng Nghymru i uwchsgilio’i weithlu   Mae Kepak, y ffatri prosesu cig a’r lladd-dy mwyaf yng Nghymru, wedi cofrestru i Raglen Brentisiaeth Llywodraeth Cymru i uwchsgilio a datblygu ei weithlu.   Mae Kepak, sy’n cyflogi 768 o bobl yng nghyfleusterau arloesol y cwmni yn St Merryn Merthyr, yn uwchsgilio 50 o… Read more »

I weini 4 o bobl Cynhwysion 4 Coes cyw iâr cyfan 100g Madarch wedi’u torri 200g Briwgig selsig 20 Sleis Pancetta 1 sypyn Tarragon ffres Olew Pomace 100g Menyn heb halen Dull Trimiwch bennau’r coesau. Gyda chyllell fach gwnewch doriad o amgylch pob coes cyw iâr, tua 3cm i fyny o ben y pigwrn. Gan… Read more »

Yr wythnos hon 28 Medi i 4 Hydref yw Wythnos Bwyta’n Iach y BNF a’u nod yw canolbwyntio ar negeseuon iechyd allweddol a hyrwyddo arferion iach. Dyma rai syniadau ar switshis cyflym y gallwch eu gwneud i ffordd iachach o fyw. Grawn cyflawn – ffordd wych o gynyddu faint o ffibr yn eich diet. Mae… Read more »

Mae gofalu am eich iechyd meddwl o’r flaenoriaeth uchaf ac nid oes gwell diwrnod i ofalu am eich hun a a chael y mwyaf allan o’ch bywyd na nawr gan ei bod hi’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd yfory! Er mwyn helpu, dyma 10 ffordd ymarferol o ofalu am eich iechyd meddwl. Nid oes angen… Read more »

Mae dysgu oedolion ar gynnydd. Yr wythnos hon yng Nghymru rydym yn dathlu “Wythnos Dysgwyr Oedolion” ac mae gennym y prentisiaethau perffaith i’ch annog chi i gymryd rhan – ar gael i bob oed! Y dyddiau hyn gallwn wneud y penderfyniad i ddilyn ein breuddwydion … ar unrhyw oedran. Nid yw’n hawdd cymryd naid ffydd,… Read more »