Category: Archif 2023

Mae’r Celtic Collection, sy’n cynnwys cyrchfan foethus, gwesty a llety ar draws De Cymru, wedi cofrestru ei 100fed prentis gweithredol gyda darparwr prentisiaethau blaenllaw o Gymru i’r diwydiant lletygarwch. Daniel Wright, 21, sy’n gweithio yng Ngwesty Hamdden y Celtic Manor yng Nghasnewydd, sydd â’r arbenigedd o ddod yn brentis canwrion y Celtic Collection, trwy gofrestru… Read more »

Ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion hon, mae Hyfforddiant Cambrian eisiau ysbrydoli unigolion o bob oed i ddod yn ddysgwyr gydol oes a chwalu’r myth bod prentisiaethau ar gyfer disgyblion sy’n gadael yr ysgol yn unig. Mae eu prentisiaethau seiliedig ar waith yn rhoi cyfle i unigolion o unrhyw gefndir ennill sgiliau newydd, sefydlu eu… Read more »

I ddathlu Wythnos Dim Gwastraff o 4-8 Medi, roeddwn am rannu ein Strategaeth Cynaliadwyedd. Mae’r Strategaeth Cynaliadwyedd yn ymrwymo i gyfarfodydd digidol gyda staff a dysgwyr i leihau effaith teithio. Mae ymrwymiadau eraill yn cynnwys buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy, megis paneli solar, offer ynni-effeithlon, nwyddau bioddiraddadwy a chompostio, arbed dŵr a bwydydd organig o ffynonellau… Read more »

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod penderfynu ar y cam nesaf yn eich llwybr gyrfa; dyna pam rydyn ni wedi’i gwneud hi ychydig yn haws trwy lunio rhai cwestiynau cyffredin am ein prentisiaethau seiliedig ar waith. Mae ein rhaglenni prentisiaeth arobryn yn rhoi cyfle i chi ennill cyflog wrth ennill cymwysterau achrededig… Read more »

Mae’r Cadeirydd Gweithredol o ddarparwr prentisiaethau blaenllaw yng Nghymru wedi ychwanegu gwobr arall i’w restr o anrhydeddau sy’n tyfu. Enillodd Arwyn Watkins, OBE, o Gwmni Hyfforddiant Cambrian, Gwobr Arweinydd y Flwyddyn, a noddwyd gan Veteran Trees, yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru eleni, a daeth yn ail yng Ngwobrau Mentrwr y Flwyddyn, a noddwyd gan Pinnacle Document… Read more »

Mae Prentisiaeth arloesol mewn Rheoli Ynni a Charbon yn cael ei lansio yng Nghymru er mwyn cefnogi busnesau i symud tuag at dargedau Sero Net erbyn 2050. Darparir y cymhwyster prentisiaeth yma – y gyntaf o’r fath yng Nghymru – gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian, darparwr hyfforddiant arobryn, ac wedi’i dylunio ar gyfer cwmnïoedd o bob… Read more »

Enillodd dwy fenter gymdeithasol dair gwobr yr un yn seremoni wobrwyo flynyddol darparwr prentisiaethau blaenllaw. Roedd gan Bryson Recycling (Cymru), Bae Colwyn ac Antur Waunfawr, Caernarfon, dri rheswm yr un dros ddathlu yng Ngwobrau Prentisiaethau, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Bryson Recycling, y busnes ailgylchu mwyaf gan fenter gymdeithasol yn y DU, a… Read more »

Fel un o ddarparwyr blaenllaw yng Nghymru ar gyfer dysgu seiliedig ar waith, rydym wedi dathlu llwyddiant o’n prentisiaid o bob cwr o’r wlad yn ein Seremoni Graddio flynyddol. Cyflwynwyd eu sgroliau graddio i chwe deg o brentisiaid yn eu capiau a’u gynau yn y seremoni a drefnwyd gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian o’r Trallwng yng… Read more »

Lansiwyd becws artisan Brød yng Nghaerdydd gan Betina, sy’n dod yn wreiddiol o Copenhagen, yn 2015, ar ôl gweld bwlch yn y farchnad am fara, cacennau a theisennau crwst ffres Danaidd. Wyth mlynedd yn ddiweddarach, mae’n cyflogi 25 o bobl mewn becws modern a dwy siop goffi, mae wedi ennill nifer o wobrau ac mae… Read more »

Mae 19 o ymgeiswyr wedi cyrraedd rownd derfynol gornest flynyddol y Gwobrau Prentisiaethau, Cyflogaeth a Sgiliau a drefnir gan un o brif gwmnïau hyfforddiant Cymru. Cynhelir y seremoni wobrwyo fawreddog yng Ngwesty a Sba y Metropole, Llandrindod ar 17 Mai i ddathlu camp cyflogwyr a dysgwyr o bob rhan o Gymru, sydd wedi rhagori mewn… Read more »