Cwestiynau Cyffredin am Brentisiaethau – atebion i’ch cwestiynau!

Rydym yn gwybod pa mor anodd y gall fod penderfynu ar y cam nesaf yn eich llwybr gyrfa; dyna pam rydyn ni wedi’i gwneud hi ychydig yn haws trwy lunio rhai cwestiynau cyffredin am ein prentisiaethau seiliedig ar waith.

Mae ein rhaglenni prentisiaeth arobryn yn rhoi cyfle i chi ennill cyflog wrth ennill cymwysterau achrededig mewn gyrfa o’ch dewis.

C: A yw’r hyfforddiant neu’r cymhwyster yn costio arian?

A: Mae ein prentisiaethau yn rhad ac am ddim i chi fel prentis.

C: Ydw i’n ennill cyflog wrth hyfforddi?

A: Byddwch yn dal i ennill cyflog fel unrhyw aelod arall o staff. O bryd i’w gilydd, mae cyflog prentisiaid ychydig yn is, ond y rhan fwyaf o’r amser mae hyn yn uwch nag yr ydych chi’n meddwl.

C: Ydw i’n dal i dderbyn buddion cwmni fel gwyliau a phensiynau?

A: Fel prentis, byddwch yn dal i dderbyn yr un buddion ag unrhyw aelod arall o staff. Mae hyn yn cynnwys gwyliau blynyddol gyda thâl a mynediad at gynllun pensiwn.

C: A yw’n gymhwyster go iawn?

A: Mae pob un o’n prentisiaethau yn gyfwerth â chymwysterau eraill fel TGAU a Safon Uwch. Maent wedi’u hachredu gan gyrff dyfarnu o safon uchel fel City & Guilds, ac maent yn cael eu cydnabod a’u parchu’n eang gan gyflogwyr.

C: Rwyf wedi cwblhau rhai cymwysterau – a allaf barhau i wneud prentisiaeth?

A: Gyda rhai eithriadau, bydd y rhan fwyaf o bobl yn gymwys i gwblhau prentisiaeth, hyd yn oed os ydych wedi ennill cymhwyster arall o’r blaen. Newyddion da os ydych chi’n chwilio am newid gyrfa!

C: Does gen i ddim cymwysterau – a allaf barhau i wneud prentisiaeth?

A: Nid oes unrhyw gymwysterau penodol sy’n angenrheidiol ar gyfer prentisiaeth. Ond, o bryd i’w gilydd, efallai y bydd cyflogwyr yn gofyn a oes gennych gymwysterau sylfaenol fel Mathemateg a Saesneg cyn dechrau ar eich prentisiaeth.

C: Beth os oes gen i anghenion ychwanegol neu os oes angen mwy o gymorth arnaf?

A: Rydym yn cefnogi ac yn addasu i bob unigolyn, gan gynnwys y rhai ag anghenion ychwanegol neu anableddau. Bydd swyddog hyfforddi dynodedig yn eich cefnogi ar bob cam i sicrhau eich gallu i astudio ar eich cyflymder eich hun a chyflawni eich nodau gyrfa.

C: Ydw i’n rhy hen i wneud prentisiaeth?

A: Allwch chi byth fod yn rhy hen i wneud prentisiaeth. Mae ein prentisiaethau ar gael i unigolion o unrhyw oedran o 16 oed i fyny.

Dal ddim wedi dod o hyd i’r ateb rydych chi’n chwilio amdano? Cysylltwch â ni yma, e-bostiwch ni ar info@cambriantraining.com neu ffoniwch ni ar 01938555893