Category: Archif 2017

Gwnaeth ddymuniad i ddenu, datblygu a chadw gweithwyr o’r ardal amgylchynol berswadio Celtica Foods, sef busnes cigyddiaeth arlwyo a phrosesu cig yng Ngorllewin Cymru, i ddatblygu ei academi hyfforddiant ei hun. Mae gan y cwmni yn Cross Hands weithlu o 75 a throsiant o £12.8 miliwn. Cyflenwa’r sector lletygarwch a gwasanaeth bwyd ac mae nifer… Read more »

Mae’r chwe chigydd sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth gigyddiaeth WorldSkills 2017 wedi’u cyhoeddi. Mae’r rhestr yn cynnwys tri chystadleuydd newydd a thri chigydd sy’n dychwelyd. Yn cyrraedd y rownd derfynol am y tro cyntaf mae: James Taylor, o Simpsons Butchers yn Nwyrain Canolbarth Lloegr; Lucy Webster o Taylors Farm Shop yng ngogledd orllewin Lloegr;… Read more »

Gall tyfu eich busnes fod yn heriol ac yn werth chweil ar yr un pryd. Weithiau mae angen help ychwanegol arnoch i gyflawni’r twf hwnnw. Dyna le y gall Hyfforddiant Cambrian a Thwf Swyddi Cymru eich helpu chi a’ch busnes. Yn fach neu’n fawr, mae rhaglen Twf Swyddi Cymru yn helpu busnesau mewn rhannau o Gymru i recriwtio pobl… Read more »

Mae pedwerydd enillydd ac enillydd olaf cystadleuaeth cigyddiaeth Worldskills wedi’i enwi. Enillydd rownd yr Alban y gystadleuaeth oedd Stewart McClymont, o Blair Drummond Smiddy Farm Shop, ger Stirling. Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth fynd i’r Alban yn ystod ei hanes tair blynedd o hyd. Enillwyd y tair rownd flaenorol gan: Dylan Gillespie o Clogher Valley… Read more »

Mae James Taylor wedi’i enwi’n enillydd rhagbrawf Leeds cystadleuaeth gigyddiaeth Worldskills. Cafodd y cigydd 21 mlwydd oed (gweler y llun) o Simpsons Butchers yn swydd Lincoln, ei ganmol am ei etheg gwaith caled. Eglurodd yr ymgynghorydd cig annibynnol a barnwr Viv Harvey fod profiad blaenorol Taylor mewn cystadlaethau Cigydd Ifanc Premier a Chigydd Ifanc Rhyngwladol… Read more »

Gwobrau VQ 2017 Gwnaeth diswyddiad agor y drws i yrfa newydd gwerth chweil ar gyfer Julie Mundy sydd wedi dathlu llwyddiant ei siwrnai ddysgu â Gwobr Cymwysterau Galwedigaethol (VQ) ar gyfer Cymru. Enwyd Julie Mundy, 52, mam i dri o Finffordd, ger Porthmadog, yn Ddysgwr y Flwyddyn VQ (Uwch) yn y seremoni wobrwyo flynyddol a… Read more »

Enwyd Jake Laidlaw o Andrews Quality Meats yn Swindon yn enillydd rownd Cymru cystadleuaeth cigyddiaeth Worldskills. Dywedodd y cigydd 25 oed (yn y llun) ei fod yn falch iawn o ddod yn gyntaf, o ystyried mai dyma oedd ei flwyddyn gyntaf yn cystadlu yn yr her. Trechodd gystadleuaeth ar ffurf Sam Hughes, 22 oed o… Read more »

Mae Dylan Gillespie wedi ennill rownd Gogledd Iwerddon cystadleuaeth cigyddiaeth Worldskills. Mae’r cigydd ifanc o Clogher Valley Meats yn Swydd Tyrone yn gyfarwydd â’r gystadleuaeth hon ac yn gobeithio gwella ar ei ganlyniad llynedd pan gyrhaeddodd y rownd derfynol a chyrraedd yr ail safle. Daeth James Gracey, o Quails yn Dromore, Swydd Down yn ail… Read more »

Mae prentisiaethau yn rhan bwysig o ddatblygu sgiliau a hyfforddiant yn y gweithle yng Nghymru, ni waeth pa sector rydych ynddo neu ba mor fawr neu fach yw’ch busnes. O fis Ebrill 2017, bydd newidiadau i’r ffordd y caiff prentisiaethau eu hariannu, â Llywodraeth y DU yn cyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau, a fydd hefyd yn effeithio… Read more »

Mae digwyddiadau diweddar yn y DU wedi tynnu sylw at sut gall radicaleiddio ac eithafiaeth gael effaith ddofn ar ein cymunedau. Ond sut mae hyn yn effeithio ar fusnesau, cyflogwyr a gweithwyr yng Nghymru a sut gallant gymryd rhan yn y gwaith o’u hatal? Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb – dyletswydd gofal – i… Read more »