Author: Alison Gill

Ar 1af o Fawrth bob blwyddyn, gyda’r baneri’n chwifio’n uchel, cynhelir toreth o orymdeithiau a chyngherddau cyffrous ar hyd a lled y wlad i ddathlu ein Nawdd Sant Cymru. Mae cennin pedr, cennin a gwisg draddodiadol  yn bywiogi strydoedd Cymru; yn croesawu dyfodiad y gwanwyn. Felly pwy yw Dewi Sant a pham rydyn ni’n ei… Read more »

Mae prentisiaethau dwyieithog yn helpu dau ddyn i ddatblygu gyrfaoedd addawol mewn menter gymdeithasol flaenllaw yn y gogledd sy’n cynnig swyddi a chyfleoedd am hyfforddiant yn eu cymuned eu hunain i bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae Tom Workman, 39, uwch-swyddog beics a Jack Williams, 24, swyddog beics, yn gweithio i Antur Waunfawr, sydd â… Read more »

Rydym wedi penodi rheolwr gyfarwyddwr newydd ar gyfer dysgu seiliedig ar waith. Bydd Faith O’Brien yn olynu Arwyn Watkins OBE, sydd bellach yn Gadeirydd Gweithredol Grŵp CTC; gyda ffocws mwy strategol ar Gwmni Hyfforddiant Cambrian, Trailhead Fine Foods, Chartists 1770 a Mid Wales Fayres. Bydd y ddau yn parhau fel aelodau bwrdd Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol… Read more »

Ffurfiwyd ein grŵp hyrwyddwyr iechyd meddwl a lles yn gynharach eleni i annog a chefnogi ein staff i helpu eu hiechyd meddwl a’u lles cyffredinol eu hunain ac eraill. Maent wedi bod yn cyfarfod yn rheolaidd i adolygu adnoddau i’w rhannu’n fewnol ac wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau a gweithgareddau; i gyd er mwyn cefnogi… Read more »

Mae’r Souffle Afal Cinnamon hwn gyda Hufen Iâ Helygen y Môr yn siŵr o wneud argraff ar eich gwesteion y tymor parti hwn ac mae’n ddewis arall gwych i’r pwdinau Nadolig mwy traddodiadol. Cynhwysion: (Ar gyfer 4) Soufflé Afal Cinnamon: -menyn ar gyfer iro -100g o siwgr mân, ynghyd â mwy ar gyfer leinin -100g… Read more »

Rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â chwmni bwyd Cymreig Kepak ers dros 18 mis bellach, gan gyflwyno ein rhaglenni prentisiaeth seiliedig ar waith arobryn. Mae cyflwyno prentisiaethau yn natblygiad proffesiynol staff Kepak wedi creu gweithlu hynod fedrus ac uchel ei gymhelliant ac yn ei dro wedi gostwng trosiant staff yn ddramatig. Yn… Read more »

Os ydych chi o dan straen, boed yn eich swydd neu yn eich bywyd personol, y cam cyntaf i deimlo’n well yw nodi’r achos a chymryd rheolaeth o’r sefyllfa. Mae’r awgrymiadau canlynol yn fan cychwyn da. . . Byddwch yn actif Mae ymarfer corff yn ffordd wych o glirio’ch meddwl a gadael i chi feddwl… Read more »

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod wedi cael ein henwi’n Ddarparwr Prentisiaethau Seiliedig ar Waith Gorau yng Nghymru gan Corporate Vision Magazine. “Mae ein gwobrau bob amser wedi bod yn canolbwyntio ar gydnabod a gwobrwyo penderfyniad, uchelgais a rhagoriaeth addysgwyr gorau’r byd – o’r darparwyr addysg allweddol, i arbenigwyr hyfforddi ac arloeswyr technoleg addysgol,”… Read more »

Mae’n bosibl na fydd prentisiaethau’n cael eu hystyried yn llwybr gyrfa ‘traddodiadol’ fel prifysgol. Fodd bynnag, credwn fod ennill cymwysterau achrededig a throsglwyddadwy heb unrhyw gost i chi, yn ogystal â phrofiad uniongyrchol yn y diwydiant; yn amhrisiadwy! Mae prentisiaeth yn ffordd i bobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu, ennill cyflog wrth ddysgu mewn cyflogaeth,… Read more »

Yma yn Hyfforddiant Cambrian rydym yn angerddol am letygarwch. Rydym yn angerddol am y staff sy’n gweithio ynddo ac rydym yn angerddol am yr hyn y mae’n ei gynrychioli: dod at ein gilydd. Mae gyrfa mewn lletygarwch yn fwy na swydd, mae’n gymuned o unigolion cyfeillgar, bywiog sy’n mwynhau gwneud eraill yn hapus. Mae manteision… Read more »