Author: Katie George

Mae deunaw o gyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni hyfforddiant, prentisiaethau, a hyfforddiant cyflogaeth a sgiliau sy’n cael eu darparu gan un o ddarparwyr dysgu seiliedig ar waith gorau Cymru, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau Cwmni Hyfforddiant Cambrian. Bydd Hyfforddiant Cambrian, sydd â swyddfeydd yn y Trallwng, Caergybi, Bae Colwyn… Read more »

Yn fuan iawn, bydd y Gymraes, Alana Spencer, a enillodd gystadleuaeth The Apprentice ar y BBC yn 2016 yn dweud y geiriau enwog “You’re hired”, wrth iddi ddathlu Wythnos Prentisiaethau Cymru trwy fynd ati i recriwtio’i phrentis cyntaf ei hun. Mae Alana, 27 oed, eisoes yn cyflogi saith aelod o staff yn ei chwmni cacennau… Read more »

Bronglais Hospital… Pam wnaethoch chi benderfynu cymryd rhan mewn rhaglen brentisiaeth? Dechreuodd y bartneriaeth ddysgu rhwng yr ysbyty a Hyfforddiant Cambrian 15 mlynedd yn ôl, gyda staff rhwng 17 oed a staff yn eu 60au, a’r bwriad oedd i bob aelod o staff oedd yn gweithio yn y ceginau, yn glanhau neu’n borthorion i ennill… Read more »

The Falcondale Hotel… Pam benderfynoch chi ymhél â prentisiaethau? Fe wnaethon ni benderfynu ymgysylltu â phrentisiaethau gan ein bod ni’n teimlo bod prentisiaethau’n ddelfrydol ar gyfer busnesau fel ni yn y diwydiant lletygarwch, felly gall ein gweithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol a chymhwyso eu sgiliau a’u gwybodaeth newydd i’w rôl swydd. Sut… Read more »

  Rheolwr Prentisiaethau, Tracey Gilliam: Pa sgiliau allweddol wnaethoch chi eu dysgu ar eich prentisiaeth? Roedd y sgiliau allweddol a ddysgais yn cynnwys gwella fy nysgu a fy mherfformiad fy hun, a datrys problemau. Y tri sgil allweddol oedd Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a TG  A fuasech chi’n argymell Prentisiaeth? Os felly, pam? Fe fuaswn yn… Read more »

The Celtic Manor Resort… Pam benderfynoch chi ymhél â prentisiaethau? Mae prinder pobl hynod fedrus yn y diwydiant lletygarwch. Mae’r rhaglen brentisiaeth yn ein galluogi ni i hyfforddi’n staff i sicrhau eu bod yn cyflawni i’r safonau sy’n ofynnol yn ein busnes, ac fel cyrchfan 5 seren, mae hyn yn hollbwysig i’n llwyddiant. Mae ymhél… Read more »

Gan Nick Davies, Hyfforddwr Crefftau, Hyfforddiant Cambrian Tymor yr Helgig ydy’r adeg gorau o’r flwyddyn i roi cynnig ar rywbeth ychydig yn wahanol. Mae’n debyg eich bod chi wedi mwynhau blas cigog, bras ac ansawdd danteithiol helgig mewn bwytai, ond ydych chi wedi ceisio ail-greu’r prydau hyn gartref? Y Nadolig hwn, beth am roi cynnig… Read more »

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o gychwyn eich gyrfa neu gael rhai sgiliau newydd yn eich rôl bresennol…serch hynny, mae yna rai camsyniadau cyffredin y mae angen i ni eu cywiro. 1. Dim ond mewn diwydiannau llaw y ceir prentisiaethau. Mae prentisiaethau bellach ar gael mewn dros 170 o ddiwydiannau…sy’n gyfwerth â thros 1,500 o alwedigaethau!… Read more »

  1. Cyfyngwch eich gwybodaeth bersonol. – Byddwch yn ofalus ynghylch yr hyn rydych chi’n ei bostio, oherwydd gallech fod yn datgelu manylion personol pwysig amdanoch chi eich hun, a allai gael eu camddefnyddio gan sgamwyr. 2. Gwiriwch eich gosodiadau preifatrwydd yn rheolaidd, gan nad oes angen i ddarpar Gyflogwyr neu Gwsmeriaid wybod eich statws… Read more »

Wrth i ni fwrw i mewn i’r Flwyddyn Newydd, mae’n amser delfrydol i stopio am ennyd a dechrau 2020 gyda meddylfryd iach. Dyma rai cynghorion ar sut gallwch ganolbwyntio ar eich lles seicolegol. 1. Cadw diet iach. Mae bwydydd sy’n gyfoethog mewn fitaminau a maetholion yn wych i’ch corff ond maen nhw’n cael effeithiau cadarnhaol… Read more »