Author: Katie George

Ni waeth faint o gyfweliadau swydd y byddwch yn eu mynychu, nid yw’r broses byth yn haws! Dyma rai cynghorion defnyddiol i’ch helpu i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf, a dangos eich hun ar eich gorau. 1. Cyrhaeddwch yn gynnar, ond ddim yn rhy gynnar, a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod i ble… Read more »

Ydych chi’n gwneud cais am swydd newydd, neu efallai dim ond eisiau adnewyddu eich CV? Dyma rai awgrymiadau ar gyfer ysgrifennu’r CV gorau… 1. Crëwch fformat taclus a phroffesiynol. O’i weld ar ddesg ymysg rhai eraill, rydych eisiau i’ch tudalen A4 edrych yn daclus, yn drefnus, heb ormod o eiriau… a sefyll allan! 2. Osgowch… Read more »

Mae busnesau ledled Cymru sy’n prosesu ac yn gwerthu pysgod a chregynbysgod, yn cynnwys gweithfeydd prosesu, gwerthwyr pysgod, cownteri pysgod mewn archfarchnadoedd a siopau pysgod a sglodion, yn cael eu hannog i ymglymu wrth brentisiaethau i uwchsgilio’u gweithlu. Mae Prentisiaethau Pysgod a Chregynbysgod, a gyflwynir ar ran Llywodraeth Cymru gan y darparwr dysgu Cymru gyfan… Read more »

Paratoi Ysbinbysg y Môr Er mwyn dathlu’r pysgod gwych sydd gennym yng Nghymru, a’ch helpu chi i’ch arferion bwyta’n iach ar gyfer 2019, mae’n amser da cyflwyno pysgod i’ch diet a dysgu sgiliau newydd hefyd. Mae pysgod yn uchel mewn protein ac yn cynnwys yr holl asidau brasterog omega-3 hollbwysig, sy’n hanfodol i ddiet iach.… Read more »

Hydref… yr adeg orau o’r flwyddyn i ddechrau gwneud cawl i gynhesu’r galon pan fydd y nosweithiau oer a digalon hynny’n cyrraedd. Gyda Chalan Gaeaf yn agosáu a cherfio pwmpen yn uchel ar yr agenda, beth am roi cynnig ar wneud cawl pwmpen eich hun. Gyda’r rysáit yma, gallwch gyfnewid y bwmpen cnau menyn safonol… Read more »

Bydd gan Hyfforddiant Cambrian chwech o’r dysgwyr a’r cyflogwyr gorau yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru nos yfory (nos Iau) yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru yng Nghasnewydd. Anfonwn ein dymuniadau gorau at Brød (The Danish Bakery) ym Mhontcanna, Caerdydd a’u pobydd ifanc Rebekah Chatfield, Andrew Bennett o Bryson Recycling, Abergele, Lee Price o Raeadr Gwyr sy’n gweithio… Read more »

“Os oes gennych dân yn eich bol am rywbeth, does dim yn y byd a all chwalu’r awydd i lwyddo,” meddai Rebekah Chatfield, pobydd ifanc dawnus yn Brød (The Danish Bakery Ltd) yng Nghaerdydd. Trodd Rebekah, 24 oed, o Abertyleri, ei ddiddordeb mewn pobi yn swydd lawn amser pan benderfynodd newid cyfeiriad ar ôl graddio… Read more »

Daeth 16 o gigyddion gorau o bob cwr o’r byd i Sacramento’r wythnos diwethaf i bwyso a mesur y gystadleuaeth ar gyfer Her Cigyddion y Byd hynod ddisgwyliedig a gynhelir ym mis Medi 2020. Daeth capteiniaid y timau, pob un yn cynrychioli un o’r 16 gwlad sy’n cystadlu yn Her Cigyddion y Byd, at ei… Read more »

I ddathlu ein Bwyd Môr Cymreig gwych a’ch helpu i greu bwyd blasus yn y gegin i chi a’ch teulu, beth am roi cynnig ar y rysáit wych hon o Gregyn Gleision Cymreig mewn Cwrw Cymreig. Dyma ganllaw cam-wrth-gam i baratoi a choginio’r saig Bwyd Môr wych hon: Cynhwysion 75g o fenyn 2 Foronen (wedi’u… Read more »

Dim ond mis ar ôl iddi gychwyn ar ei Phrentisiaeth Uwch, roedd rhaid i Lee Price ymdopi â marwolaeth Rob, ei gŵr ers 36 o flynyddoedd. Cafodd anogaeth a chefnogaeth i barhau â’r hyfforddiant gan ei chydweithwyr, ei chyflogwr, ei darparwr hyfforddiant a’i theulu a llwyddodd i gwblhau’r cymhwyster naw mis yn gynnar er eu… Read more »