Author: Ceri Nicholls

Mae bwyty o ansawdd uchel gydag ystafelloedd, sy’n datblygu ei dîm staff ei hun, mewn tref farchnad hanesyddol yng Nghanol Cymru, wedi nodi mis cyntaf prysur. Mae Siartwyr 1770 yn Y Trewythen, a leolir yn hen Westy Trewythen yn Llanidloes, wedi creu 16 o swyddi llawn amser a rhan-amser, gan gynnwys chwe phrentisiaeth, fel rhan… Read more »

Mae’n bleser gan Gwmni Hyfforddiant Cambrian gyhoeddi ein bod bellach yn Sefydliad sydd yn dangos ymwybyddiaeth tuag at Awtistiaeth, fel y’i dyfarnwyd gan Awtistiaeth Cymru! Mae’r wobr genedlaethol yn cydnabod busnesau a sefydliadau sydd wedi ymgymryd â hyfforddiant a chamau eraill i sicrhau bod eu staff yn deall anghenion pobl awtistig a sut i wella… Read more »

P’un a ydych chi’n benderfynol o gael eich hun ar y blaen mewn gyrfa benodol, neu’n chwilio am y camau cyntaf i ddysgu’r hyn sy’n addas i chi, rydyn ni’n gwybod y gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau chwilio am swydd fel person ifanc 16-24 oed. Er hynny, mae yna gannoedd o rolau… Read more »

Disgwylir i gyflogwyr a dysgwyr sydd wedi rhagori mewn rhaglenni prentisiaeth, sgiliau a hyfforddiant cyflogaeth a ddarperir gan un o brif gwmnïau hyfforddi Cymru ’gael eu cydnabod y mis nesaf. Mae Cwmni Hyfforddi Cambrian yn chwilio am gynigion ar gyfer ei Wobrau Prentisiaeth, Cyflogaeth a Sgiliau blynyddol ar Faes Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd ar Orffennaf… Read more »

Mae perchnogion Hen Dafarn Coets, o’r 18fed ganrif yng nghanol tref farchnad hanesyddol Machynlleth, yn buddsoddi mewn datblygu staff wrth i’r busnes ailennill ar ôl bandemig Covid-19. Mae Charles Dark a’i wraig Sheila Simpson, Gwesty’r Wynnstay, yn hyderus bydd haf prysur o’u blaen nawr bod cyfyngiadau’r cyfnod clo yn llacio. Maent yn gobeithio bydd y… Read more »

Mae WorldSkills DU yn rhan o WorldSkills, mudiad byd-eang dros 80 o wledydd sy’n helpu i godi safonau mewn prentisiaethau ac addysg dechnegol fel y gall mwy o bobl ifanc gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo. Mae’r gystadleuaeth sgiliau yn rhoi cyfle i unigolion gystadlu yn erbyn eraill ledled y DU a… Read more »

Mae Cambrian wedi bod yn falch iawn o weithio gyda’r elusen anhygoel Hospitality Action trwy gydol y pandemig COVID-19. Gan fod bariau, clybiau a bwytai wedi bod ar gau am y rhan fwyaf o’r flwyddyn ddiwethaf, mae Hospitality Action wedi bod yno i ddarparu cymorth i’r bobl a’r busnesau hynny sydd ei angen. Mae hynny’n… Read more »

Diwygiwyd y meini prawf ar gyfer cyflogi prentis yng Nghymru yn y sector lletygarwch yn ddiweddar, er mwyn helpu busnesau i ailadeiladu ar ôl y pandemig COVID. Yn flaenorol, roedd y meini prawf yn golygu bod staff presennol dros 25 ond yn medru dechrau cwrs level 2 o fewn 6 mis ar ôl dechrau eu… Read more »

Ar ol gweithio a byw’r flwyddyn ddiwethaf bron yn gyfan gwbl yn lleol, un o’r pethau rydyn ni wedi’i ddysgu yn fwy yn ystod y cyfnod clo, yw faint rydyn ni’n gwerthfawrogi’r amgylchedd anhygoel rydyn ni’n ffodus i weithio ynddi gyda Hyfforddiant Cambrian – yn ein cartref yn y Trallwng, ac ar draws Cymru. Felly,… Read more »

Cyhoeddwyd y gallai cwmnïau o Gymru sydd am roi hwb i’w busnes trwy logi prentisiaid newydd fod yn gymwys am hyd at £ 4000. Buddsoddir £ 18.7 miliwn arall i ymestyn y Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr llwyddiannus i gynorthwyo busnesau i recriwtio prentisiaid yng Nghymru. Bydd y Cynllun Cymhelliant Cyflogwyr, sydd wedi rhedeg ers Awst 2020,… Read more »