Bachwch sylw gyda’ch datganiad personol

Rydych chi wedi cymryd yr amser i lenwi’ch CV neu’ch cais am swydd gyda’ch cyflawniadau, sgiliau ac addysg. Eich datganiad personol felly yw’r cyfle nawr i ychwanegu personoliaeth i’ch cais er mwyn ichi sefyll allan. Ond nid ychwanegiad neu fonws i’ch sgiliau yn unig yw hynny – yn aml dyma’r peth cyntaf y bydd cyflogwyr yn ei ddarllen, a sut y gallwch sicrhau iddynt ddarllen eich CV neu’ch cais, gyda diddordeb.

Dyna pam ei bod yn hynod o bwysig eich bod yn ysgrifennu datganiad personol sydd yn tynnu sylw digon i ddangos mai chi yw’r person iawn ar gyfer y swydd.

Felly fe wnaethon ni yng Nghwmni Hyfforddiant Cambrian ofyn am gyngor arbenigol am y pethau a fydd yn gwneud ichi ysgrifennu datganiad personol cryf.

Gofynnwch i’ch hun beth ddylech chi ei gynnwys.

Os nad ydych chi’n gwybod ble i ddechrau, bydd gofyn rhai cwestiynau yn helpu i strwythuro’ch datganiad a’r hyn rydych chi am ei gyfleu’n gyflym. Er enghraifft –

Beth yw’r rheswm mwyaf argyhoeddiadol y byddent yn eich llogi?

Beth sy’n wahanol am eich sgiliau neu’ch profiad chi i eraill?

Sut wnaethoch chi lwyddo mewn heriau anodd yn flaenorol?

Ers pryd ydych chi wedi bod â diddordeb yn y math hwn o rôl?

Beth sy’n gwneud eich stori yn unigryw?

Cadwch e’n fachog

Nid oes gennych amser i ysgrifennu traethawd ac nid yw’ch darpar gyflogwr yn mynd i ddarllen datganiad hir. Bydd cadw’r  datganiad yn gynnil yn ei gwneud yn fwy deniadol i  ddarllen wrth awgrymu manylion eich sgiliau a’ch profiad, y byddwch yn eu cynnwys yn eich cais neu’ch CV.

Felly cadwch hi’n fyr! Dylai 2-4 brawddeg mewn paragraff byr fod yn ddigon i greu’r argraff berffaith – rydym yn argymell 50-150 o eiriau.

 

Ei strwythuro ar gyfer y cyflogwr

Cymaint bydd eich datganiad amdanoch chi, dylai hefyd fod yn ymwneud â’r cyflogwr mewn gwirionedd, a sut y byddwch chi fel ymgeisydd yn mynd i fod y person perffaith i ymateb ei ofynion. Cymerwch yr amser i feddwl am eich sgiliau, eich profiad a’ch rhinweddau ac yna’r hyn y mae’r cyflogwr yn chwilio amdano, a’u paru.

Gallwch rannu hyn ymhellach yn bethau fel faint o brofiad sydd gennych chi, y sgiliau arbenigol neu berthnasol sydd gennych chi, y diwydiannau rydych chi wedi gweithio ynddynt, eich rhinweddau personol, sy’n berthnasol i’r rôl, a pha gymwysterau neu hyfforddiant sydd gennych chi. Bydd yr atebion i’r cwestiynau hyn yn eich helpu i benderfynu sut i grynhoi a ffitio’ch rhinweddau i’r rôl.

Denu sylw o’r cychwyn

Mae angen i’ch brawddeg gyntaf bachu sylw’r cyflogwyr digon i sicrhau eu bod yn darllen bellach  a darganfod mwy, felly gwnewch yn siŵr ei fod yn gymhellol ac yn gwerthu’ch sgiliau. Yn ddelfrydol, dylech gynnwys teitl swydd, beth yw hyd eich profiad mewn blynyddoedd, arbenigedd ac iaith gadarnhaol, ddeinamig. HERE  Er enghraifft;

“Swyddog Marchnata arloesol gyda 2 flynedd o brofiad yn creu fideo a chynnwys animeiddiedig ar gyfer busnesau lleol a chwmnïau cenedlaethol.”

 

Beth i gynnwys

Ychydig o le sydd gennych, dewiswch y darnau mwyaf amlwg a phwysig o wybodaeth amdanoch chi’ch hun. Gallai hyn fod –

Sgiliau sy’n benodol i’r swydd (ceisiwch osgoi sgiliau cyffredinol fel “sgiliau pobl” neu “brofiad rheoli”.)

Sgiliau sy’n gwneud ichi sefyll allan. Beth sydd gennych chi na fydd gan  lawer o bobl eraill a fydd yn ymgeisio am y swydd?

Cydweddwch yr hysbyseb swydd. Dilynwch y gofynion a roddir a dangos tystiolaeth o’r sgiliau a’r profiad sydd gennych sy’n gweddu i’r rhain.

Beth rydych chi ei eisiau allan o’r rôl. Helpwch y person sy’n darllen i ddeall pam rydych chi’n gwneud cais, a pham rydych chi am lwyddo.

Pethau y mae pob cyflogwr eu heisiau – mae eich profiad, sgiliau cyfathrebu, sgiliau trefnu, gwaith tîm, dibynadwyedd a datrys problemau yn bethau sydd eu hangen ar y mwyafrif o swyddi. Cofiwch fod yn benodol a rhoi enghreifftiau pendant o’r pethau hyn a’u cysylltu â’r rôl.

A beth i beidio cynnwys

Osgoi iaith gyffredinol neu iaith ystrydebol. Peidiwch ddefnyddio geiriau a allai ddisgrifio unrhyw berson mewn gwahanol rolau, ac nid chi yn benodol.

Datganiadau a ddefnyddir ar gyfer swyddi eraill. Mae cyflogwyr eisiau gwybod sut rydych chi’n ffitio i’w swydd yma, nid yr un olaf y gwnaethoch gais amdani. Felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cymryd amser i deilwra’ch datganiad.

Gorliwio. Byddwch yn cael eich darganfod mewn cyfweliad os ydych chi’n gor-addurno neu’n dweud anwireddau. Peidiwch â gwneud hynny.

Manylion personol. Dim ond gwybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar gyflogwr – felly nid oes angen dweud ble rydych chi’n byw neu os ydych chi’n briod.

 

Gwiriad dwbl, triphlyg, pedwarplyg!

Mae’n hawdd colli camgymeriadau bach yn eich cymwysiadau, yn enwedig os ydych chi’n ysgrifennu llawer. Ond bydd cyflogwyr yn sylwi! Rhowch amser i’ch hun wirio’ch sillafu a’ch gramadeg, ac yn ddelfrydol gofynnwch i ffrind edrych dros eich datganiad – byddan nhw’n gallu gweld unrhyw wallau.

Brig y Ffurflen