Gwesty blaenllaw yng Nghanolbarth Cymru yn buddsoddi mewn staff wrth iddynt baratoi ar gyfer haf prysur

Mae perchnogion Hen Dafarn Coets, o’r 18fed ganrif yng nghanol tref farchnad hanesyddol Machynlleth, yn buddsoddi mewn datblygu staff wrth i’r busnes ailennill ar ôl bandemig Covid-19.

Mae Charles Dark a’i wraig Sheila Simpson, Gwesty’r Wynnstay, yn hyderus bydd haf prysur o’u blaen nawr bod cyfyngiadau’r cyfnod clo yn llacio. Maent yn gobeithio bydd y ffyniant aros a ragwelir yn y DU, yn gyfle i’r busnes gynyddu fel ym mis Awst llynedd, pan brofwyd cynnydd o 40% o gymharu â 2019.

Mae’r cwpl wedi perchen Gwesty’r Wynnstay, sydd â 24 o ystafelloedd wely, dros ddau gyfnod amser ar wahân, yn ystod y 23 mlynedd diwethaf. Yr wythnos hon, gwelsant bedwar aelod, o’u 20 aelod o staff, yn cofrestru ar brentisiaethau gyda Chwmni Hyfforddiant Cambrian o’r Trallwng, i ddatblygu eu sgiliau a’u rolau yn y busnes.

Mae Rhian Davies a Grace Edge wedi cofrestru ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen mewn Gwasanaethau Lletygarwch, bydd Adrian Avadani yn gweithio tuag at Brentisiaeth Sylfaen mewn Coginio Proffesiynol ac mae ei chwaer, Irina, rheolwr y gwesty, yn dilyn Prentisiaeth Uwch Rheoli (Lefel 4). Disgwylir i Grace symud ymlaen i ddilyn Prentisiaeth Uwch Rheoli o fewn 18 mis.

“Rydyn ni bob amser wedi buddsoddi mewn hyfforddi ein staff ond mae’n bwysicach nag erioed oherwydd y broblem recriwtio genedlaethol yn y diwydiant lletygarwch, sy’n drueni oherwydd gall swydd lletygarwch arwain at yrfaoedd cynaliadwy o bwys a chyflog da” esboniodd Charles.”

“Rydym wedi ymrwymo i hyfforddi a datblygu ein staff, y mwyafrif ohonynt yn byw yn lleol.”

Dywedodd Chris Bason, pennaeth lletygarwch Cwmni Hyfforddi Cambrian: “Mae gennym berthynas hir sefydlog â Gwesty’r Wynnstay, ac yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae’n braf gweld y busnes yn cefnogi prentisiaethau.

“Mae Charles a Sheila bob amser eisiau’r gorau i’w tîm ddatblygu yn y Wynnstay sydd ar flaen y gad o ran lletygarwch ym Machynlleth.”

Yn ystod y gyfres o gyfnodau clo Covid-19, mae Charles a rhai o’i staff wedi bod yn brysur yn ailaddurno a gwella’r gwesty, gan gynnwys gosod toiledau llawr gwaelod newydd, cegin newydd i’r prif gogydd Gareth Johns a’i dîm a systemau oeri a larwm newydd.

Mae’r brif ystafell ar y llawr gwaelod hefyd wedi cael ei gweddnewid yn llwyr, a oedd yn golygu tynnu haenau o bapur wal a phaent yn rhychwantu 200 mlynedd. Costiodd y gwelliannau £100,000, gyda chefnogaeth rannol gan grant Llywodraeth Cymru.

Mae cefn y gwesty hefyd wedi’i drawsnewid gydag ardal eistedd a phwll newydd gyda ffynnon haearn nodweddiadol.

“Rydyn ni wedi buddsoddi i wella’r busnes ac mae gennym ni’r tîm cryfaf yn ei le rydyn ni erioed wedi’i gael,” meddai Charles. “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein cwsmeriaid a’n hymwelwyr lleol, y mwyafrif ohonynt yn dod o Loegr.

“Y prif beth y sylwais arno’r haf diwethaf, pan oeddem yn cael agor, oedd newid môr yn y math o ymwelwyr yr oeddem yn eu denu. Roedd eu gwariant ar gyfartaledd yn uwch na blynyddoedd blaenorol.

Mae’n cymryd amser i fynd ati pan fydd lletygarwch yn ailagor, ond rwy’n hyderus y bydd hi’n haf da iawn. Mae Machynlleth a Dyffryn Dyfi yn amlochrog, ac mae pobl yn dod yma am ystod eang o resymau. ”

Mae’r Wynnstay yn ganolfan ardderchog ar gyfer archwilio Machynlleth, Cwm Dyfi a’r ardal gyfagos sy’n rhan o Warchodfa Biosffer Dyfi UNESCO.

Mae Charles yn gyfarwyddwr MWT Cymru, sefydliad annibynnol sy’n cynrychioli mwy na 600 o fusnesau twristiaeth a lletygarwch ledled Powys, Ceredigion a rhanbarth Meirionnydd yng Ngwynedd. Mae’r Wynnstay yn aelod o MWT Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Charles Dark, perchennog The Wynnstay, ar Ffôn: 01654 702941 neu Duncan Foulkes, cynghorydd cysylltiadau cyhoeddus i MWT Cymru, ar Ffôn: 01686 650818.

Llun: Charles Dark, perchennog y Wynnstay, gyda’r prentisiaid Irina ac Adrian Avadani, Rhian Davies a Grace Edge.