Beth yw WorldSkills DU Cigyddiaeth …

Mae WorldSkills DU yn rhan o WorldSkills, mudiad byd-eang dros 80 o wledydd sy’n helpu i godi safonau mewn prentisiaethau ac addysg dechnegol fel y gall mwy o bobl ifanc gael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

Mae’r gystadleuaeth sgiliau yn rhoi cyfle i unigolion gystadlu yn erbyn eraill ledled y DU a dangos eu talent yn eu sector. Bydd arbenigwyr yn sgorio pob unigolyn a byddant yn gweld cystadleuwyr yn dangos sgiliau craidd a chymwyseddau, sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr, gan gynnwys gwaith tîm, datrys problemau, rheoli amser a gweithio dan bwysau.

Mae Hyfforddiant Cambrian yn falch o fod yn rhan o gystadlaethau World Skills DU, sef y partner trefnu ar gyfer cystadleuaeth Cigyddiaeth y DU.

Bydd y gystadleuaeth cigyddiaeth yn canolbwyntio ar y sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer gyrfa lwyddiannus fel cigydd aml-fedrus a disgybledig, gan brofi cydsymud llygad-llaw cystadleuwyr, gwybodaeth iechyd a diogelwch, sylw i fanylion, trin bwyd yn ddiogel, cigyddiaeth gynradd ac eilaidd, gwneud selsig a chynhyrchu cynhyrchion arloesol.

Fe wnaeth y cystadleuydd ac enillydd blaenorol Matthew Edwards, a oedd yn cystadlu yn World Skills, ddweud wrthym am ei brofiad a rhoi ychydig o awgrymiadau da i eraill sy’n ystyried cystadlu yn y gystadleuaeth;

“Mae cystadlu ar lefel Sgiliau’r Byd gwir yn arddangos y gorau sydd gan y sector cigyddiaeth y DU i’w gynnig. Pan wnes i gystadlu yng nghystadleuaeth sgiliau’r Byd roeddwn i ynddo i’w hennill a chredaf mai dyna’r meddylfryd sydd ei angen arnoch chi er mwyn cadw i fyny â thalent pob un o’r cigyddion yn y gystadleuaeth. Enillais ragbrofion Cymru a byth ers cymhwyso ar gyfer y rowndiau terfynol bûm yn gweithio arni bob dydd am 6 mis p’un a oedd hynny’n ymarfer gwneud y cynhyrchion neu’n pori’r rhyngrwyd i ddod o hyd i syniadau newydd neu edrych ar dueddiadau cyfredol bwyd y gallwn eu hychwanegu at fy arddangosfeydd.

Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried cystadlu byddai gweithio i’r hen ddywediad “mae ymarfer yn gwneud yn berffaith”. Mae’r amser yn hedfan yn ystod cystadlu ac felly mae’n holl bwysig gwybod yn union beth rydych chi’n ei wneud ar bob cam. Hefyd, edrychwch ar dueddiadau bwyd presennol a’r dyfodol gan y gall hyn eich helpu i ddewis rhai blasau / cynhyrchion newydd a chyffrous nad yw’r beirniaid erioed wedi’u gweld o’r blaen. Pan fyddaf yn meddwl am arddangosfa ar gyfer pob categori, rwy’n ei chael hi’n llawer haws dewis thema oherwydd gallwch chi ddewis eich blasau / cynhyrchion yn seiliedig ar y thema honno a hefyd y garnais a’r propiau i wneud eich arddangosfa sefyll allan ”

Os ydych chi’n gigydd yn y DU ac yn awyddus i ddangos eich talent ar lwyfan y byd beth am gofrestru ar gyfer y gystadleuaeth heddiw – https://www.worldskillsuk.org/competitions/butchery/

I gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth e-bostiwch y tîm – info@cambriantraining.com a byddwn yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.